Illustrasjonsfoto: veidrift.no

Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift i Vestfold

Statens vegvesen hever driftskontrakten med Veidrift i Vestfold nord med bakgrunn i mangelfull gjennomføring av kontrakten. Veidrift reagerer kraftig og trekker seg nå ut av drift og vedlikehold av vei.

Driftsentreprenøren fikk varsel om heving av kontrakten 21. november 2018. Selskapet svarte på hevningsvarselet innen fristen 12. desember, men Vegvesenet velger nå altså å heve kontrakten. I sommer ble også en annen driftskontrakt hevet med Veidrift AS i Follo.

Statens vegvesen mener at Veidrift ikke jobber systematisk og planmessig ved gjennomføringen av kontrakten i Vestfold.

– Veidrift mangler både tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, noe som fører til at kvaliteten på noen av de arbeidsoppgavene som utføres, blir for dårlig, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin.

Statens vegvesen mener også at Veidrift ikke har tilstrekkelig oversikt og kontroll på tilstanden på veinettet.

– Kvaliteten på de generelle inspeksjonene av veinettet er for dårlig, og kvalitetssikring av arbeidet som Veidrifts egne ansatte og Veidrifts underentreprenører gjør, synes i alt det vesentlige å være fraværende. Statens vegvesen mener også at Veidrift ikke har etterlevd bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, og heller ikke har rettet opp i forholdet etter at det har blitt påpekt av Vegvesenet, heter det i en melding fra etaten-

– Ingen endring etter at hevningsvarselet ble sendt
Statens vegvesen sier de heller ikke har sett at det driftsopplegget som presenteres i svaret på hevningsvarselet, er vesentlig forskjellig fra eksisterende driftsopplegg.

– Ikke nevneverdig bedring
– Vi klarer heller ikke å se at driften av veinettet faktisk har blitt nevneverdig bedre etter at hevningsvarselet ble sendt, sier Kaurin.

Statens vegvesen mener derfor at Veidrift misligholder sine kontraktsforpliktelser vesentlig og derfor har rett til å heve kontrakten.

– Når vi står i en situasjon der vi verken gjennom sanksjoner eller varsel om heving, klarer å spore Veidrift til å etterleve forpliktelsene i kontrakten, ser vi ikke at vi har noe annet valg enn å heve kontrakten, sier Kaurin.

Kontrakten mellom Veidrift og Statens vegvesen blir hevet med virkning fra 28. januar 2019.

Reagerer kraftig
Veidrift AS reagerer kraftig på kritikken fra Statens vegvesen vedrørende drift- og vedlikeholdskontrakt 0703 Vestfold Nord. De mener Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling.

– Veidrift AS anser påstandene om alvorlige mangler i vedlikeholdsarbeidet i Vestfold Nord som uriktige og ubalanserte. Veidrift trekker seg nå ut av drift og vedlikehold av vei, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Veidrift as mottok hevingsvarsel fra Statens vegvesen på drifts- og vedlikeholdskontrakten i 0703 Vestfold Nord 21. november 2018. Statens vegvesen begrunnet hevingsvarselet med påstander om mangler ved gjennomføring av kontrakten. Veidrift mener kontrakten er oppfylt.

– Veidrift har rettet opp i de manglene som ble påpekt i varselet, og har invitert Statens vegvesen til dialog. Når det gjelder krav til lønns- og arbeidsvilkår er Veidrifts oppfatning at kontraktens krav også her er etterlevd. De forhold Statens vegvesen har påpekt er svart ut og rettet, skriver selskapet.

Veidrift er skuffet over at Statens vegvesen likevel velger å si opp Vestfold Nord-kontrakten, når det gjenstår knappe åtte måneder av driftskontrakten.

– Veidrift erkjenner at det teknisk sett kan argumenteres for mangler i leveransene, men kjenner seg ikke igjen i hevingsgrunnlaget. Vi mener at Statens vegvesens oppfølging i Vestfold Nord er langt tøffere enn det man ser i normale driftsavtaler, sier Frank Stabu, daglig leder i Veidrift.

– Vi har ikke klart å utføre alt perfekt, men det er ikke gjort noen dårlig jobb. De manglene som foreligger er blitt rettet. Manglene har aldri vært av et slikt omfang at det forsvarer en heving av kontrakten. Statistikken for trafikkhendelser viser en betydelig forbedring i Vestfold Nord etter at Veidrift fikk ansvar for området i 2016, sier Stabu.

Veidrift mener utfordringene på kontrakten i Vestfold Nord er en del av et større bransjeproblem.

– Vi ser at Statens vegvesen har svært ulik håndtering av samme avtaleverk på ulike kontraktsområder. Dette er kompliserte avtaleforhold, der den enkelte byggherres vurdering av kvalitetskrav og hvordan de følger opp avtalene, gir store utslag for entreprenør. Det som vurderes som bra nok i nærliggende kontraktsområder, har plutselig blitt mangler som følges opp svært tett hos oss, sier Stabu i pressemeldingen.

– Vi har fremlagt omfattende bildedokumentasjon som viser at Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling av Veidrift sammenlignet med andre entreprenører i regionen, sier Frank Stabu.

Trekker seg ut av markedet
– Veidrift har i Vestfold Nord tatt betydelige tap som følge av praksisen til Statens vegvesen det siste året. Kontrakten i Vestfold Nord har en gjenstående verdi på cirka 30 millioner kroner, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Med den tilnærmingen vi ser i dag, er ikke dette markedet bærekraftig for oss som entreprenør. I utgangspunktet var vår ambisjon å vokse i dette markedet, men styret i Veidrift har fattet vedtak om at selskapet ikke skal by på flere drift- og vedlikeholdskontrakter før kontraktsregimet til Statens vegvesen endrer seg og blir mer forutsigbart, sier Frank Stabu.