Brufølgetjenesten i Statens vegvesen har en kostnad på rundt 22 millioner kroner, og tjenesten skal selvfinansieres ved at det tas betalt for faktiske kostnader. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen: Brufølgetjenesten privatiseres ikke nå

Ny organisering og Statens vegvesens ansvar som vei- og trafikkforvalter gjør det riktig å beholde tjenesten i etaten inntil videre. Dette ble nylig bestemt av vegdirektøren.

– Under prosessen har vi avdekket ulike sider ved den etablerte praksisen som det er behov for å rydde opp i. Dette gjelder krav til kompetanse, opplæring og enhetlige rutiner for gjennomføring av tjenesten, sier Ingrid Heggebø Lutnæs ved Trafikant og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen til vegnett.no. Hun er prosjekteier for prosjektet som har jobbet med privatisering av brufølge.

Gebyr skal finansiere tjenesten
Brufølgetjenesten i Statens vegvesen har en kostnad på rundt 22 millioner kroner.

– Tjenesten skal selvfinansieres ved at vi tar betalt for faktiske kostnader. Underveis i arbeidet har det kommet frem at gebyr for dette i mange tilfeller ikke har blitt innkrevd. Fra neste år vil transportørene bli fakturert for brufølgetjenesten, sier Lutnæs.

- Viktig å ha kontroll på risiko
Hun peker på at en fordel med å beholde oppgaven i Vegvesenet, er at man får bedre kontroll med utøvelsen av tjenesten.

Statens vegvesens rolle som vei- og veitrafikkforvalter blir framover altså ivaretatt av interne brufølgere. Det legges opp til at de skal ha samme krav til kompetanse som prosjektet har lagt til grunn for private.

- Lokalkunnskap viktig
Det pekes videre på at med dagens begrensninger i teknologiske løsninger, er lokalkunnskapen i Vegvesenet om veier og bruer innenfor avgrensende geografiske områder, avgjørende for sikkerheten.

– Tunge og lange kjøretøy i fart har lang stopptid og et kjøremønster som krever mye trafikkregulering/stopping av trafikk. Det er stor risiko for infrastruktur og trafikksikkerhet hvis brufølge ikke gjøres riktig, understreker Lutnæs.

I dagens forskrift står det at den som skal være brufølger må være tjenestemann i Statens vegvesen.

Arbeidet legges til divisjon Transport og Samfunn i Statens vegvesen sin nye organisasjon etter årsskiftet.