Fra saset som gikk ved Bommestad i Larvik sent fredag kveld. Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

Statens vegvesen: 900 punkter med høy eller middels høy skredfaktor på veinettet

Statens vegvesen har oppdatert oversiktene over skredsikringsbehov langs riks- og fylkesveiene

I alt er det kartlagt 900 punkter med høy eller middels høy skredfaktor på veinettet. Omlag 250 punkter på veinettet havner i kategorien høy, ifølge rapportene som er utarbeidet for hver av de fem regionene. I rapportene foreslås sikringstiltak med tilhørende kostnadsoverslag, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

For riksveiene er det totalt kartlagt 443 skredpunkt. 95 av disse er i høy kategori og 164 i middels. Kostnader for utbedringer av disse utsatte stedene vurderes til om lag 35 milliarder kroner. Av dette utgjør behovet i region vest 25,5 milliarder kroner.

På fylkesveinettet er det kartlagt 153 punkt i høy kategori og 488 punkt i middels. Total kostnad for å utbedre disse skal ligge på om lag 33 milliarder kroner.

– Fremkommelighet er viktig for samferdselen. Skredfare skaper utrygghet og påfører næringslivet og vanlige bilister kostnader når veier stenges. Skredsikring har derfor vært et høyt prioritert arbeid i mange år. Modellen vi jobber etter når vi beregner skredfaktor tar utgangspunkt i skredfrekvensen i området, trafikkmengden, stengninger på grunn av skred og skredfare, omkjøringslengde og fare for naboskred. Når det gjelder kostnadene er disse grovt anslått og på et overordnet nivå, sier avdelingsdirektør Randi Harnes i Statens vegvesen, Vegdirektoratet til etaens nettsider.

Rapportene finner du her