Stat og kommune sammen om Groruddalen

Staten og Oslo kommune er blitt enige om å satse på et program for å styrke miljøvennlig transport i Groruddalen. De neste 10 årene vil staten og Oslo kommune bruke én milliard kroner.

Hovedutfordringen er å redusere luftforurensning og trafikkstøy ved å få mer av biltransporten over på bane, buss og sykkel. Program for miljøvennlig transport i Groruddalen skal finansieres av stat og kommune i fellesskap. I tillegg vil Oslo kommune innlede et offentlig-privat samarbeid med næringslivet i dalen om felles finansiering av blant annet samferdselsanlegg. Arbeidet samordnes med Statens vegvesens og Jernbaneverkets handlingsprogrammer for Nasjonal transportplan 2006 - 2015 og med Byrådens plan Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen, som nylig er sendt ut på høring. Utkast til program vil foreligge i mars 2005. Program for miljøvennlig transport i Groruddalen skal finansieres som et spleiselag mellom staten og Oslo kommune, med utgangspunkt i en total årlig ramme på 100 millioner kroner over 10 år - til sammen 1 milliard kroner. Staten vil prioritere midler avsatt i Nasjonal transportplan, og vil bli brukt til ulike tiltak for kollektivtransport på veg og bane, miljø-, bane,- veg- og sykkelprosjekt og andre tiltak som vil ha positiv effekt for miljøet i Groruddalen. Midlene omfatter både bevilgninger over statsbudsjettet og bompenger. Samferdselsminister Torild Skogsholm, miljøvernminister Knut Arild Hareide, byrådsleder Erling Lae, byråd for byutvikling Grete Horntvedt og byråd for miljø og samferdsel Peter N. Myhre har foreløpig pekt ut fire prioriterte oppgaver: Bedre miljø langs veinettet Hovedproblemet i Groruddalen er miljøbelastningene fra biltransporten i dalen. - Utviklingen med sterk økning av biltrafikken må snus, dersom vi skal oppnå bedre luft, mindre støy og bedre nærmiljø, sier miljøvernminister Hareide som koordinerer statens innsats overfor Oslo kommune. - I samarbeidet om Groruddalen ønsker vi å få fram nyskapende tiltak som både kan gi beboerne renere luft og mindre støy, samtidig som vi sikrer god framkommelighet for næringslivets transporter, sier samferdselsminister Skogsholm. Godsterminalen på Alnabru skal effektiviseres og bli mer miljøvennlig - Jeg er glad for at byråd for byutvikling Grete Horntvedt nå går inn for å beholde og utvikle den nasjonale godsterminalen på Alnabru, sier samferdselsministeren. Terminalen er viktig for å få mer av godstransporten over fra vei til miljøvennlig jernbane. Om lag 160 millioner kroner i statlige midler er satt av for perioden 2006 - 2009 for å modernisere og effektivisere godsterminalen. Samtidig planlegges miljøopprydding på terminalområdet i samarbeid med Oslo kommune og næringslivet i området. Kollektivtransporten i Groruddalen skal bli bedre Bedre tilgjengelighet og fornyelse av stasjoner på T-bane og jernbane vil bli gjennomført. Dette arbeidet vil bli fulgt opp av Jernbaneverket og Oslo Sporveier. Kollektivtilbudet skal styrkes, også på tvers av dalen. Etablering av kollektivknutepunkter og bedret tilgjengelighet til holdeplasser inngår i opprustingen av kollektivtilbudet. - Kollektivsystemet skal framstå som en helhet. Derfor arbeider vi nå også med et felles billettsystem for Oslo og deler av Akershus. Oslo Sporveier skal i tillegg ruste opp T-banenettet og sette inn nye vogner fra 2006, sier byrådsleder Erling Lae. Sykkel- og turveisystem skal skiltes og bli sammenhengende - Attraktive byrom, tur- og grøntområder er viktig for å få flere til å gå og sykle, sier byrådsleder Lae. Åpning av et parkdrag langs en gjenåpnet Alna er derfor viktig også med tanke på sykling og folks helse. - Vi skal ha sammenhengende sykkelveier, god skilting og sykkelparkering på stasjoner, skoler og arbeidsplasser. Her vil vi samarbeide med næringslivet, beboerorganisasjoner og bydeler, sier Lae.