Illustrasjonsfoto: Knut Opeide

Stadig sikrere på norske ferjer

Det har blitt 37 prosent færre hendelser på norske innenriksferjer.

- Samarbeidet mellom ferjerederiene, Sjøfartsdirektoratet, NHO Sjøfart og Statens vegvesen har gitt gode resultater. De fleste av hendelser – 2/3 - gjelder arbeid- og personulykker, grunnstøtinger og kontaktskader. De siste tre årene har det vært i snitt 18 hendelser i året som har medført arbeids- og personulykker på norske innenriksferjer, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Kontaktskader har hatt den største nedgangen og er halvert i perioden, mye av dette skyldes innføring av ny navigasjonsteknologi sammen med nye prosedyrer.

Ferjeselskapet som har færrest hendelser – Norled AS - har to hendelser pr. 100.000 avganger, mens det selskapet med flest hendelser har hatt 12 hendelser pr. 100.000 avganger.

Camilla Røhme. Foto Knut Opeide

- God sikkerhet
- Sikkerheten på norske ferjer er meget god. Gjennomsnittet for ferjerederiene er tre hendelser pr. 100.000 avganger, som i de fleste tilfeller er hendelser med små konsekvenser. Som den største aktøren i ferjemarkedet har vi i Vegvesenet arbeidet målrettet sammen med rederiene. Vi er fornøyd med innsatsen for å etablere en bedre sikkerhetskultur, sier Camilla Røhme i Statens vegvesen.

Sjøfartsdirektoratet utarbeider oversikter over alle ferjehendelser. Vegvesenet bruker dette aktivt for å vurdere tiltak for å øke sikkerheten for trafikantene og ansatte om bord på ferjene. HMS er fast tema på kontraktsoppfølgingsmøtene med ferjeoperatørene. Helse, miljø og sikkerhet er faste tema på ferjekonferansen og andre arrangementer i Statens vegvesens regi.

- Dette gir selvsagt energi og motivasjon til å jobbe videre med økt sikkerhet for ferjebransjen i Norge. Men jobben er ikke «ferdig». Mye er gjort, men mer skal gjøres.

Tett dialog
- Vi følger opp og er i dialog med rederiene, bransjeorganisasjoner og Sjøfartsdirektoratet for å få mer kunnskap om utviklingstrekk og av hvilke farekilder eller hendelsesforløp og arbeidsoperasjoner som er foranledningen til at uønskede hendelser oppstår. Målet er å kunne forsterke en læringskultur og iverksette forbyggende tiltak på bakgrunn av dette. Rederiene har fulgt opp og har jobbet mye med sine rutiner både med å rapportere hendelser, men også med læringstiltak etter hendelser, forteller Røhme.

Hun understreker at det fremdeles er underrapportering av nesten-hendelser, og at det fremdeles finnes et stort potensial for å forhindre hendelser ved å lære av nesten-hendelser.

Økt sikkerhet
Som innkjøper av ferjetjenester har Statens vegvesen en nullvisjon når det gjelder uønskede hendelser i ferjedriften.

- Vi er tilfredse med at antall hendelser er kraftig redusert de senere årene. Risikoen for storulykker innenfor sektoren er veldig lav. Men vi vil imidlertid fortsette dialogen med næringen. Her er det ingen grunn til å hvile på laurbærene. Sikkerhet er et tema som alltid må først på agendaen og få stor prioritet, sier Camilla Røhme i Statens vegvesen.