Ill. Sporveien

Sporveien søker entreprenør til Grefsenveien

Sporveien skal i samarbeid med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten ruste opp Grefsenveien på strekningen Storo-Disen

Det blir full oppgradering av spor, gate og vann- og avløpsledninger. Grefsenveien er også utpekt som en viktig strekning for syklister og skal derfor få eget sykkelfelt. Anleggsperioden er fra august 2018 til utpå nyåret 2020.

Grefsenveien har stor slitasje med huller i asfalten, vedlikeholdsetterslep på trikkeinfrastrukturen og smale utslitte fortau. Det mangler også sykkeltilrettelegging på denne strekningen, som anses å ha et stort sykkelpotensial. I tillegg ligger det i veien en sentral overføringsledning for vannforsyning til byen. Kapasiteten på denne er for liten og alderen nærmer seg 100 år. For å unngå nye gravinger i området i nær fremtid skal vannledningen erstattes av en ny ledning.

- Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, forteller Maria Suhr, prosjektleder i Sporveien. Hun gleder seg til å komme i gang og mener løsningen får stor betydning for alle som ferdes på strekningen og for byens infrastruktur.

Prosjektet er en del av Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen i Oslo, hvor flere strekninger må oppgraderes for at de nye trikkene skal kunne kjøre på sporene.

Strekningen hvor kontraktsarbeidene skal foregå har en utstrekning på ca. 550 meter. Arbeidene omfatter også ytterligere 160 meter med sportilpasninger fra Disen mot Kjelsås. 

– Tentativ oppstart er i august med innledende og forberedende vann- og avløpsarbeider. Da vil trikken være i drift. Utpå høsten starter neste fase; først dype grøftearbeider i Grefsenveiens nordside som blant annet omfatter den nye forsyningsledningen for vann. Arbeider i veiens sørside følger så med sporarbeider og ny overvannsgrøft. I deler av anleggsperioden, som er estimert til ca. 16 måneder, blir det buss for trikk på strekningen. Vi tilstreber at bussen kjører i Grefsenveien under hele anleggsperioden og i utgangspunktet vil bussen kjøre med samme frekvens som dagens trikker, sier Suhr.

Suhr presiserer at siden det skal gjennomføres omfattende nyanlegg og omlegginger av tekniske anlegg i bakken, er det viktig med god koordinering både i planlegging og gjennomføringen av anlegget. Det skal også sørges for at forretninger, næringsliv og beboerne får opprettholdt vareleveringer, kundeadkomster og kjøreadkomst til sine eiendommer under gjennomføringen.

Kvalifiseringsfristen er april.