Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Solvik-Olsen: - Vekst på alle områder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kunne stolt fortelle om en økning på rundt syv milliarder kroner i dagens budsjettforslag.

Det sier han i en videosnutt på Samferdselsdepartementets samleside for budsjettforslaget for 2015.

Her skal samferdselsmilliardene brukes.

(Saken fortsetter under listen)

Dette skriver regjeringen under samferdsel i sitt forslag til stortingsvedtak for budsjettåret 2015:

«Forbetring og fornying av transportinfrastrukturen har ein sentral plass i regjeringa sitt arbeid for auka verdiskaping, m.a. for å minske transportkostnadene, styrke konkurranseevna for næringslivet og legge til rette for ein velfungerande arbeidsmarknad over heile landet. Det må byggast ut eit tidsmessig transportnett i Noreg med riks- og fylkesvegar, jernbane og anna kollektivtransport, og infrastruktur for luft- og sjøtransport som tek omsyn til framkome, miljø, transporttryggleik og tilgjenge.

Regjeringa vil bygge landet er eitt av åtte satsingsområde i den politiske plattforma til regjeringa. Effektive kommunikasjonar er viktig for Noregs konkurranseevne. Satsingsområdet er først og fremst avhengig av gode samferdselssamband».