Solås skole

Fra venstre SV Betongs driftsleder Ole Mjåtveit, rektor Kirsti Sævik og kommunens prosjektleder og byggherre Trond Hansen i skolens hjerte, aulaen.Trond Hansen og Ole Mjåtveit ved vindusveggen mellom det utvendige og det innvendige amfiet.Bygget har rause vindusflater, og ligger tett på flere idrettsanlegg. Derfor bygges det ikke rom for fysisk fostring i skolen, forklarer kommunens prosjektleder Trond Hansen.

Den økonomiske rammeplanen og tidsfristen holdt, byggherren føler de har fått mye for pengene mens totalentreprenøren er strålende fornøyd. Og allerede før åpningen er bygget brukt som referanseprosjekt.

Fakta

Sted: Ålgård

Prosjekttype: Påbygg og nybygg, grunnskole

Kontraktssum uten merverdiavgift: 48,3 millioner kroner

Bruttoareal: 2.200 kvadratmeter

Tiltakshaver: Gjesdal kommune.

Totalentreprenør: SV Betong

Arkitekt: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Betongarbeider: SV Betong l Elektro: Miljø Elektro l Grunn- og utomhus: Bjelland l Rørlegger: Bryne Rør l Ventilasjon: Lie Ventilasjon l Sprinkleranlegg: Bryne Rør l Tømrerarbeider: Sola Bygg l Glass-/alu-arbeider: Time Aluminium l Gulvbelegg: Jæren Gulv

Ålgård, sentrum i Gjesdal kommune, har over lang tid hatt en solid befolkningsvekst. Solås barneskole ligger i et etablert område som nå rustes for storstilt boligbygging. I samme område ligger foruten skole og barnehage også Gjesdalhallen og en stor friidrettsarena.

Den opprinnelige skolen er en to-parallell skole for 1. til 7. trinn, og måtte utvides, og derfor er skolen nå utvidet til en tre-parallell skole. Samtidig var et av kravene til prosessen å ivareta behovet for en kommende utvidelse.

Ny entrepriseform for skolen

Prosjektet er gjennomført som en samspillsentreprise, håndtert av totalentreprenør SV Betong AS. Trond Hansen har vært kommunens prosjektleder og byggherrerepresentant.

– Vi ønsket ikke å bruke de tradisjonelle entreprisemodellene og var blitt oppmerksomme på entrepriseformen samspill. Den er blitt brukt en del tidligere, men ikke på en skole i Rogaland, forklarer Hansen.

SV Betong vant

Fire team ble prekvalifisert. Neste fase var pris- og designkonkurranse. Teamene fikk et romprogram og tre måneder på seg til å utforme skole-bygget, med forslag til hva det skulle inneholde og til hvilken pris. En jury vurderte utkastene og kåret en vinner. Det ble SV Betong.

– Alle la ned et grundig arbeid, og på forhånd avklarte vi at også de tre som ikke vant frem skulle honoreres noe. Vi ønsker ingen tapere i dette, beskriver kommunens representant Hansen.

Etter den avgjørende runden startet samspillsfasen. Et halvt år brukte partene i samarbeid på å videreutvikle skissene til et byggeklart prosjekt. Byggherren, entreprenøren og representanter for brukerne – ikke bare rektor, men også elevrepresentanter, representanter fra personalet, administrasjonen, byggdriftere og renholdere møttes i ti samspillsmøter.

Fruktbart samspill

– Prisen og den overordnede skissen lå fast, men alle fikk komme med sine innspill og deltok i justeringene. Altfor ofte mangler brukerne påvirkningsmulighet, eller kommer inn for sent. Resultatet er at alle fikk anledning til å bli hørt og har eierskap til det endelige resultatet. Til slutt ble det tegnet en totalentreprise-kontrakt, og så var det å få jobben gjort, oppsummerer Trond Hansen.

God prosess

– Vi føler at vi har fått veldig mye for pengene som var satt av. Skolen ble ferdig til rett tid, det er utført virkelig mye godt arbeid, byggeprosessen har vært preget av ro og trivsel, brukerne er ivaretatt og gleder seg til å ta bygget i bruk. Det hadde vært vanskelig å trekke brukerinvolveringen så langt som vi har gjort her, i en tradisjonell arbeidsform. Vi lyktes også i å få inn en viss grad av innovasjon. Når du gjennomfører en pris- og designkonkurranse spiller du på ideene og kunnskapen til flere arkitekter. Da kan du få inn helt nye løsninger innenfor en ok pris, svarer Hansen.

Gjennomtenkte detaljer

SV Betongs driftsleder Ole Mjåtveit kom inn som driftsleder over nyttår, men SV Betong har hatt samme prosjektleder gjennom hele byggeprosessen.

SV Betong traff best på de viktigste punktene i kommunens beskrivelse. Målet var en kompakt skole, der aulaen er et sentralt element.

– Vi ville ha mye vinduer og lys inn i klasserommene. Et vellykket element er arkitektens bruk av farger, blant annet i vinduene. Arkitekten har vært her og hentet ut farger fra naturen i området, som så er tatt inn i skolen. Hver farge representerer et funn i naturen i nærheten, beskriver Hansen.

SV Betongs forslag ga også god utnyttelse av tomten. Høydeforskjellen som dannes av stigningen i terrenget tas opp i et innvendig amfi, som er forlenget i solrikt uteamfi. Bygningskroppen gir i tillegg plass til et kommende bygg på tomten.

SV Betong bygde også Bø skole, som i 2017 ble tildelt prisen for årets skole på den danske Nohrcons-konferansen «Bygging av fremtidens skole».

Foruten amfiet inneholder nybygget undervisningsrom med tilhørende grupperom, garderober for yttertøy og spesialrom for mat & helse. Her er også en ATO-avdeling samt forbindelseskorridor til det gamle bygget.

Energien kommer fra en luft til vann varmepumpe, det er radiatorer i klasserommene og gulvvarme i noen gulv, samt balansert ventilasjon. Mye av materialene er de samme som i Bø skole, som en nå har driftserfaringer fra. Gulvene er vinyl og slipt betong. Innvendig er veggene kledd med kryssfiner og det er benyttet noen perforerte plater for lyddemping.

Fornuftig fremdriftsplan

Datoen for ferdigstillelse ble satt for 2,5 år siden.

– Kommunens fremdriftsplan har vært kanongod. Det ble satt av god tid til slutten, og planen har blitt holdt. Derfor har det aldri vært noe stress, men en ren og ryddig arbeidsplass med brukbar tid. Mange ganger blir det, uansett hvor god tid en har, stress og høye skuldre på slutten, det har vi unngått fullstendig her, sier Mjåtveit.

– Vi skilte ut grunnarbeidene, og satte byggestart til 23. april 2019. Det gav 13-14 måneders byggetid. Planlagt overtakelse var 29. mai, noe som gav oss en buffer før skolestart, i tilfelle det skulle skje noe uforutsett. Det kom jo – korona, utfyller Hansen.

Pandemien gav noen uker med redusert bemanning og noen forsinkede leveranser. Dette var så lite at de klarte å dekke det opp. Overtakelsen ble utsatt med noen uker, men de hadde rukket den opprinnelige fristen hvis de måtte.

Skilte fra grunnarbeidet

Boligbyggingen fordrer ny tilkomstvei med gangsti, samt et omfattende vann- og avløpsarbeid i området. Det er behov for fordrøyningsbasseng for å ivareta overvann i område og prøve-boring viste at det kunne være behov for utskifting av store mengder masse. Vei, vann og avløpsarbeidet utføres av graveentreprenør Bjelland AS, som også fikk ansvaret for grunnarbeidet på skoletomten.

– Vi ønsket best mulig pris fra byggentreprenøren. Det gjør vi ved å fjerne mest mulig av deres risiko. Vi vurderte grunnarbeidet til å være såpass komplisert at vi valgte å ta det utenfor. Det er enklere for entreprenøren å forholde seg til det over bakken og slippe å prise overraskelser under bakken, som de må legge inn marginer for å sikre seg mot. Derfor valgte vi å ta ut dette, det er også lettere for meg å koordinere jobben med graveentreprenøren, sier Hansen.

Referanseprosjekt

Blant SV Betongs satsingsområder fremover er nettopp skolebygging. Driftsleder Ole Mjåtveit er selvfølgelig strålende fornøyd med at byggherren opplever å ha fått mye skole for pengene. Men ting skal fungere for alle. I Solås-prosjektet har også totalentreprenøren tjent det de hadde kalkulert, det samme har underentreprenørene.

– Internt hos oss i SV Betong er dette et prosjekt vi er stolte av. Vi har allerede hatt alle prosjektlederne våre på studietur hit. Dette skal være referansen til hvordan vi skal ha alle fremtidige prosjekt, forklarer Mjåtveit.


Flere prosjekter