Den norske snekkeren skal ifølge tingrettsdommen ha organisert gullsmuglingen av cirka 397 kilo rent gull som hadde en verdi på minst 143 millioner kroner. Illustrasjonsfoto.

Snekker dømt for å ha smuglet 397 kilo gull til Norge - både domfelte og påtalemyndighet vil anke

Den norske snekkeren ble dømt for smuglig av rent gull til en verdi av minst 143 millioner kroner. Momsunndragelsen skal ha vært på minst 28 millioner kroner.

Til sammen er seks personer – to snekkere, en maler, en pensjonist, en bilmekaniker og en operatør i kaffebransjen – dømt i Oslo tingrett i den omfattende gullsmuglersaken som har forgreininger til både Norge, Sverige, Finland og Belgia.

Ifølge dommen er en av hovedmennene en 53 år gammel norsk snekker som nå er bosatt i Sverige. Han skal i dag være ansatt i et svensk byggefirma.

143 millioner kroner

Snekkeren skal ifølge tingrettsdommen ha organisert gullsmuglingen av cirka 397 kilo gull som hadde en verdi på minst 143 millioner kroner.

Gullet ble ifølge dommen fra Oslo tingrett transportert over grenseoverganger fra Sverige til Norge uten at gullbarrene ble deklarert for tollmyndighetene ved grensepassering.

Den samlede innførselsmerverdiavgiften som ikke er betalt utgjør minst 28 millioner kroner.

Gull er ifølge dommen relativt lett omsettelig både i Norge og internasjonalt, noe som gjør det edle metallet godt egnet for momssvindel.

Innførselen foregikk over en periode på 11 måneder, fordelt på 62 leveranser med nesten like mange grensepasseringer.

Gullet skulle videreselges i navnet til selskaper som var eid av den norske snekkeren og den svenske maleren.

Dømt til 2,5 års fengsel

Nylig ble den norske snekkeren dømt til 2,5 års fengsel, noe som er betydelig lavere enn aktors påstand om fengsel i fem år og seks måneder

Retten har gitt snekkeren fratrekk fordi saken har tatt lang tid, samt at han i mellomtiden er dømt til fengsel i Sverige for unnlatt bokføring.

Men retten finner det skjerpende at mannen er dømt for lignende forhold tidligere.

I tillegg skal 21 kilo gull som ble beslaglagt i 2012 fra snekkerens heleide selskap inndras. Han er også idømt rettighetstap til å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid.

En 56 år gammel svensk maler er ifølge dommen også ansett som sentral i saken. Svensken ble dømt til fengsel i to år, og er fratatt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

– Kompleks selskapsstruktur for å dekke over

Politiadvokat Kristine Olsen mener straffen snekkeren er idømt er for lav på bakgrunn av kompleksiteten i saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Påtalemyndigheten vil trolig anke på bakgrunn av straffeutmålingen.

– Vi vil nok anbefale motanke når det gjelder hovedmannen fordi vi mener kompleksiteten i saken med forgreininger til utlandet og måten de har satt opp selskapsstrukturen for å dekke over sin virksomhet på, burde vært vektlagt i større grad. Når det gjelder de andre involverte i saken, vil vi avvente ankespørsmålet avhengig av hvordan de stiller seg til dommen. Dette vil også avhenge av hvorvidt saken slipper inn i lagmannsretten eller ikke, sier politiadvokat Kristine Olsen ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Ifølge politiadvokaten er det lagt ned betydelige ressurser i saken fra Skatt Øst som gir et godt bilde av kompleksiteten i smuglersaken.

– Dette er penger som kan knyttes til både Sverige og Belgia. Gullet er kjøpt hos reelle gullforhandlere i utlandet og smuglet over grensene til Norge uten at det er betalt innføringsmoms. Vi mener bokettersynsrapportene fra Skatt Øst gir et godt bilde av kompleksiteten i saken. Her har det vært en omfattende selskapsstruktur der noen av selskapene i begynnelsen hadde næringskode i byggenæringen, før de etter hvert skiftet til handel innenfor edle metaller, sier Kristine Olsen.

Snekkeren anker

Snekkerens forsvarer Arnt Angell sier de vil anke. Foto: Elden.no

Den norske snekkeren har selv bestemt seg for å anke saken til lagmannsretten.

– Han er i utgangspunktet uenig i bevisbedømmelsen og mener han er tillagt en helt annen og mye større rolle i dette enn det han i realiteten har hatt. Han mener han ikke kan gjøres ansvarlig for at gullet ikke ble tolldeklarert og at det derfor etter hvert ble uriktig moms, sier mannens forsvarer Arnt Angell i Advokatfirmaet Elden til Byggeindustrien.

Maleren vil ha betekningstid

Malerens forsvarer Jan Erik Teigum har ikke bestemt seg for om de vil anke. Foto: Aav.no

Den svenske maleren har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil anke eller ikke.

– Vi har 14 dagers frist på oss, og de dagene begynte å løpe på mandag. Vi vil bruke mer tid den kommende uken på å ta en avgjørelse, sier den svenske malerens forsvarer, Jan Erik Teigum.

– Hva er ditt førsteinntrykk av dommen?

– Vi er uenige i en del av konklusjonene som retten gjør seg. Samtidig er det litt positivt at min klient, til tross for at han er dømt for de forholdene som tiltalen omfatter, får to år og ikke fem år slik som var aktors påstand. Hadde han fått fem år ville det vært en opplagt anke, men når retten reduserer straffen med 60 prosent, så synes ikke straffen utfra det han er dømt for så markant feil som det som var aktors påstand, sier Teigum.

Tre svensker og en finne er i tillegg dømt for å ha vært kurerer. De blir dømt til straffer på mellom 5 og 12 måneders fengsel.

Dommen er ikke rettskraftig.