Fra Vinkelplassen. Ill. Asplan ViakFra parken. Ill. Asplan ViakFra Valkyrie plass. Ill. Asplan ViakFra Sentralplassen. Ill. Asplan ViakKartillustrasjon. Ill. Asplan ViakOversikt fra nord. Ill. Asplan ViakPlanalternativ bebyggelse - oversikt fra sørvest. Ill. Asplan Viak

Slik ser Ruter for seg «nye» Majorstuen

Ruters planforslag for omregulering av Majorstuen stasjonsområde er lagt ut til offentlig ettersyn på Plan- og bygningsetatens nettsider, med høringsfrist satt til 4. mars.

Asplan Viak utarbeider, på oppdrag fra Ruter, reguleringsplan for Majorstuen kollektivknutepunkt på overflaten og byutviklingen på dagens sporområde. 

Planens foreslåtte etablering av ny T-banestasjon under bakken frigjør store arealer på bakkenivå i dagens sporområde. Her skal et helhetlig byplangrep legge til rette for økt byliv, nye gang- og sykkelforbindelser og bedre overgangsløsninger for kollektivtransport.

Planforslaget tilrettelegger for cirka 460 boliger og fire høyhus på 13-17 etasjer. Det legges også opp til et stort parkområde der Frognerelva gjenåpnes.

Totalt fremmes det fem ulike planalternativer med utgangspunkt i det samme byplangrepet. Forskjellene mellom alternativene er primært knyttet til byggehøyder, kjøremønster for bil og i hvilken grad vognhallen fra 1922 skal bevares.

- Planforslaget tar høyde for at langt flere vil reise til og via Majorstuen i fremtiden. Vi har lagt stor vekt på arbeidet med trafikale løsninger som håndterer alle trafikantgrupper, men prioriterer gående, syklende og kollektivreisende, forteller Asplan Viaks oppdragsleder, Faste Lynum.

Under høringsperioden vil det bli gjennomført åpne møter i Menighetsfakultetet i Gydas vei 4. Datoer og tidspunkt er onsdag 6. februar kl. 18.00 – 20.00, tirsdag 12. februar kl. 18.00 – 20.00 og tirsdag 26. februar kl. 16.00 - 20.00.

Planforslagets hovedprinsipper:

* Ny bydel over sporområdet
Etablering av T-banestasjon under bakken frigjør et areal på ca. 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde. 33 % av området vil bebygges; resten tilgjengeliggjøres for befolkningen i form av grøntområder, torg o.l.

* Forberedelse for ny baneinfrastruktur
Ny utforming av Majorstuen stasjon legger til rette for innføring av Fornebubanen. Ny stasjon inngår også i planene om ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, som anbefales ferdigstilt før 2030.

* Fjerning av barrierer
Planforslaget syr sammen områder som i dag er avskåret fra hverandre av sporarealer. Nye gang- og sykkelforbindelser reduserer dagens omveier med opptil 1 km, og sørger for at færre behøver å ta seg frem via Majorstukrysset.

* Tilrettelegging for myke trafikanter
Areal i planområdet tilrettelagt for byliv og myke trafikanter øker fra 25 % til 55 %. Omlegging av trafikken i Majorstukrysset og ny forbindelse mellom Slemdalsveien og Sørkedalsveien bedrer forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk.

* Ny park og åpning av Frognerelva
En ny park i dagens sporområde får et areal tilsvarende Studenterlunden, Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen. Etablering av park gir mulighet for åpning av Frognerelva gjennom planområdet. Parken vil inngå i en av byens viktigste blågrønne korridorer og gir sammenhengende turveiforbindelse mellom Oslofjorden og Nordmarka

Politisk handslingsrom
Ruters planforslag tar høyde for et politisk handlingsrom knyttet til videre utbygging og finansiering. Det er ønskelig med en byutvikling med stort mangfold og fleksibilitet for endring over tid.

Den foreslåtte omreguleringen av Majorstuen vil halvere bilbruk i området sammenlignet med tilsvarende utbygging i Oslo for øvrig. Prosjektet bygger opp rundt prinsipp om knutepunktfortetting og kommunens blå-grønne struktur på samme tid.