Ida Gram i Rambølls analyse- og utredningsavdeling.Ida Gram i Rambølls analyse- og utredningsavdeling.Direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad.Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.Stortingsrepresentant og leder av Stortingets uformelle vanngruppe Kjetil Kjenseth (V).Sigrid Rønneberg fra Tekna student.

Slik kan kommunene løse ingeniørkrisa

Kommune-Norge står overfor store tekniske utfordringer, men sliter med å fylle oppgavene i teknisk sektor. Onsdag presenterte KS en rapport om hvordan underskuddet kan tas inn.

Onsdag ble et sammendrag av den KS-bestilte forskningsrapporten «Gode grep for å løse fremtidens kommunaltekniske oppgaver» presentert av forskningsleder Ida Gram i Rambøll.

– Dette er en viktig rapport, og forhåpentligvis noe vi kan bruke i fremtiden, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS.

Dette er rapportens hovedanbefalinger

  • Aktivt kommunikasjonsarbeid overfor studenter og kandidater innenfor tekniske fag
  • Synliggjøre og markedsføre og faglige utviklingsmuligheter i kommunalteknisk sektor
  • Tilby faglige karriereveier og utviklingsmuligheter
  • Etablere sterke fagmiljøer gjennom samarbeid med andre kommuner, eller ved å samle relevant fagkompetanse i en avdeling/enhet
  • Utvikle strategier og planer som synliggjør prosjekter og ambisjoner på det kommunaltekniske området
  • Markedstilpassing av lønn
  • Dialog med UH-sektoren: Felles forskningsprosjekter, praksisperioder, studentoppgaver, gjesteforelesninger og møter

Rapporten, som er utarbeidet av Rambøll og Agenda Kaupang, peker på norske kommuners vansker med å rekruttere til teknisk sektor, samt grep som kan tas for å overkomme dette.

Store utfordringer

To hovedtrekk ved dagens situasjon i kommunalteknisk sektor er klimaendringene og urbanisering og fortetting, samt de utfordringene det samlet fører til med tanke på avrenning og overvannsproblematikk.

I tillegg til vansker knyttet til våtere og villere klima og urban vannhåndtering, trekkes også frem vedlikeholdsetterslepet i Norge, rask teknologiutvikling og utviklingstrekk knyttet til endrede krav og bruk hos folk.

– Spesielt innenfor vann og avløp er det stort behov for flere ingeniører. Det utdannes i utgangspunktet litt for få, og vi rekrutterer i konkurranse fra det private, påpeker Ida Gram.

Forskningsarbeidet Gram og kollegene har gjort, viser at selv om lønn er en viktig faktor når man rekrutterer til en stilling, har fagmiljø og interessante oppgaver vel så stor betydning når ingeniører velger seg til det offentlige.

Flere forslag

Rapporten anbefaler derfor et mer aktivt kommunikasjonsarbeid overfor studenter for å i første omgang gjøre mulighetene i kommunalteknisk sektor synlige. Dette innebærer både deltakelse på karrieredager og gjesteforelesninger, men også større internettilstedeværelse for å treffe unge arbeidssøkere der de er. Rapporten anbefaler videre at kommunene legger til rette for faglige karriereveier og utviklingsmuligheter, med muligheter for lederutvikling og forfremmelser. Etablering av sterkere fagmiljøer gjennom interkommunalt samarbeid trekkes frem som et tredje viktig grep for å omforme kommunalteknisk sektor for å trekke den nødvendige kompetansen.

Under presentasjonen av KS-rapporten var også stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V), direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad og Sigrid Rønneberg fra Tekna student til stede for å dele sin oppfatning av rekrutteringstilstanden til kommunalteknisk sektor, samt dele forslag for en forbedring.