Forventningene til en kontinuerlig utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen har vært åpenbare. Nå tyder alt på at det blir flere års hviletid for anleggsmaskinene etter 2016. Foto: Jørn Hindklev

Skrinlegger kontinuerlig E6-utbygging

Forvirringen er total når det gjelder utbyggingen av den såkalte etappe 2 av E6-utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen, som «alle» har antatt skulle starte i 2017. Nå er tallet tidligst 2019. Kostnadsøkninger får skylda.

Det har blitt stor ståhei rundt E6-utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen etter at Ringebu kommune omgjorde sitt vedtak og ønsket ny trase og reguleringsplan gjennom Ringebu sentrum. Det medførte en oppsplitting av det videre E6-prosjektet. Senest i august kommuniserte Statens vegvesen følgende til lokalmedia;

-  E6 Sjoa-Otta er ferdig regulert og vil gå som planlagt med byggestart 2017-18.

-  E6 Frya-Gundstadmoen, som er en fire kilometer lang strekning fra Frya til rasteplassen nord for Ringebu blir en egen etappe.

- E6 Elstad – Gunstadmoen er strekningen hvor det blir en helt ny planprosess og som vil forsinke utbyggingen forbi Ringebu med 1,5-2 år. Forventet byggestart for denne strekningen kan bli 2019 eller 2020. Spenner bein for kontinuerlig utbygging

Forventingene fra både lokale politikere og næringsliv og Statens vegvesens egen prosjektorganisasjon, har vært en kontinuerlig utbygging der etappe 2 med E6 Sjoa-Otta og Frya-Gunstadmoen skulle igangsettes i 2017. I en pressemelding 4. november fra på det tidspunkt fungerende vegdirektør Lars Aksnes, spennes det bein for en kontinuerlig E6-utbygging gjennom Gudbrandsdalen. Nå er det nye tallet tidligst 2019.

Hoderystende og forvirret ordfører

Sel-ordfører Dag Erik Pryhn (Ap) stiller seg hoderystende til det som for ham oppfattes som en nyhet fra toppen i Statens vegvesen.

─ Dette kommer som en stor overraskelse for meg og mange andre i Gudbrandsdalen. Samferdselsdepartementet har i brevs form i 2011 tatt til orde for å planlegge med sikte på en sammenhengende utbygging av E6 Ringebu-Otta. Da bompengeproposisjonen for Frya-Sjoa ble behandlet på Stortinget i februar 2013, ble det lagt inn klare forutsetninger for at det skulle gjennomføres en sammenhengende utbygging, sier han.

Ordføreren vektlegger også at det i denne proposisjonsbehandlingen ble lagt inne en føring der bompengeselskapet fikk 150 millioner kroner forskuttert til planlegging, prosjektering og grunnerverv for å kunne gå raskt videre med etappe 2.

─ Mye av disse pengene er brukt opp, sier Pryhn.

For Sjoa-Otta er det kjøpt opp eiendommer, gjennomført grunnundersøkelser og arbeid med avskoging av traseen er rett rundt hjørnet.

─ Gitt at Vegdirektoratet hele tiden har tenkt at de skal gjennom en ny behandling av NTP våren 2017 før de definerer oppstartstidspunkt for etappe 2, forstår jeg ikke hvorfor Statens vegvesen har agert som de har gjort de siste par årene, sier han.

Kostnadsøkning

Lars Aksnes i Vegdirektoratet utdyper til Byggeindustrien at utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen har en lang forhistorie

─ Det ble som kjent kostnadsøkning i prosjektet som gjorde at den opprinnelige finansieringsplanen ikke holdt. Det ble besluttet å bruke de statsmidlene og bompengemidlene man hadde. I NTP 2010-19 var det antydet en kostnad på fire milliarder kroner. Så økte kostnadene, men for Frya-Sjoa lå kostnadene på samme nivå som før kostnadsøkningen kom. Dermed besluttet Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet i fellesskap først å bygge Frya-Sjoa og senere komme tilbake med en prioritering for begge endeparsellene i forbindelse med NTP 2014-23, sier Aksnes.

Han sier dette ble besluttet da proposisjonen for utbyggingen av Frya-Sjoa ble behandlet.

─ Men ble det ikke i samme proposisjon framhevet at det skulle være fullt trykk og kontinuerlig utbygging?

─ Jo, men den sier også at vi må komme tilbake til dette i NTP 2014-23. Det er ingen penger til endeparsellene i 2014-17, sier han.

─ Er prosjektet nedprioritert?

─ Nei, det vil jeg ikke si, men i forhold til NTP 2010-19, er det kostnadsøkninger for prosjekter med oppstart i 2010-13. Dette bør ikke oppfattes som en nyhet, det er redegjort for dette i handlingsprogrammet Statens vegvesen fremmet i februar 2014 for å realisere prosjektene som er inne i NTP 2014-23, sier han.

Politiske prioriteringer avgjør

─ Da kan man vel skrinlegge all prat om en kontinuerlig utbygging gjennom Gudbrandsdalen?

─ Det var en intensjon man hadde i 2012, men og det klarte man ikke å lykkes med. Det er slik at det er flere store prosjekter som får en utsettelse i forhold til det man trodde tidlig i NTP-perioden. Dette er ikke første gang, og ganske sikkert heller ikke siste gang, sier han.

─ Sjoa-Otta er ferdig regulert. Er det ingen mulighet for oppstart av denne parsellen før 2019?

─ Det er umulig å svare på det på nåværende tidspunkt. Dette handler om politiske prioriteringer. Om det skjer noe annet enn de handlingsplanene vi forholder oss til i dag, kan kun avklares i de enkelte års statsbudsjett, sier han.