Skatteforlik sikrer råvaretilgang

Byggenæringen Landsforening (BNL) er tilfreds med at finanskomiteen i dag har gått inn for bedringer i skjermingsgrunnlaget for skogbrukere, sier rådgiver i BNL, Audun Blegen.

Dette vil sikre råvaretilgangen i norsk treindustri. Dermed er ett av BNLs viktigste krav i forbindelse med behandling av skatte- og avgiftslovgivningen innfridd. BNL er fornøyd med at det i Stortinget er flertall for at den enkelte skogbruker kan få justert sitt skjermingsgrunnlag, sier Audun Blegen i en kommentar. Dette har vært helt avgjørende for å sikre treindustrien tilstrekkelig tilgang på råvarer i fremtiden. Det var forslaget om å benytte historisk kostpris som utgangspunkt for beregning av skjermingsgrunnlag som skapte bekymring. En slik omlegging ville ført til en tilnærmet ordinær inntektsbeskatning på avvirkning av skog. BNL fryktet at en gjennomføring av dette kunne redusere avvirkningen i norske skoger og dermed gi ressursmangel i norsk treindustri. Etter forliket vil det nå bli gjennomført en revisjon av ligningsverdier innenfor skogbruksnæringen. Det betyr at oppjusterte, reviderte ligningsverdier kan benyttes som skjermingsgrunnlag. Dermed vil det bli et bedre samsvar mellom skjermingsgrunnlaget og avkastningen for den enkelte. Omleggingen av skattesystemet har nå bred støtte på Stortinget. BNL ser det som viktig at omleggingen følges opp neste år med at formuesskatten fjernes. For BNL er dette en helt sentral forutsetning for hele skatteomleggingen.