Administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød, mener det er viktig for kapasitetsutviklingen i anleggsbransjen at de nye regjeringspartiene er tydelige på forutsigbarhet over bevilgningene til infrastrukturinvesteringer. Arkivfoto.

Skanska-sjef om regjeringsplattform:  - Bra med gjennomgang av prosjekter for å bygge mer kostnadseffektivt

Skanska-sjefen er positiv til Granavold-plattformen, men skulle ønsket seg enda tydeligere klimamål. 

Skanska-sjef Ståle Rød er positiv til flere av punktene i den nye regjeringsplattformen.

Han mener det er viktig at den er klar på at politikken skal legge til rette for verdiskaping og produktivitetsutvikling i næringslivet.

- Jeg opplever at det er en positiv dreining i Granavolden-erklæringen, sammenlignet med tidligere politiske plattformer, ved at den er tydeligere på betydningen av og forståelsen for offentlige innkjøp. Det offentlige står for 40 prosent av det vi produserer i byggenæringen og har gjennom denne innkjøpsmakten betydelig mulighet til å forme næringen, fremme verdiskaping, og øke sysselsetting og produktivitet, sier Rød i en melding.

Rød synes det utelukkende er positivt at det varsles gjennomgang av offentlige byggeprosjekter med sikte på å sikre at det skal bygges mer kostnadseffektivt.

Han mener at det er både viktig og riktig at det settes fokus på hva det offentlige får igjen for store investeringer både innen bygg og anlegg.

- Det skal investeres for over 500 milliarder kroner i bygg og anlegg hvert år i årene som kommer. Da er det nødvendig å sikre at samfunnet får mest mulig igjen for de enorme investeringene. Men jeg håper at politikerne også ser på de prosjektene der vi lykkes med å ivareta kundenes, brukernes og samfunnets behov. Vi i byggenæringen sitter på mye kunnskap som er delt og kan deles med offentlige innkjøpere. Og det er mange gode prosjekter som kan dele av sin erfaring. Skanska har gjennom veilederen «Verdistyrt prosjektutvikling» delt de erfaringene vi har fra nye gjennomføringsmodeller i Politiets nasjonale beredskapssenter og Sykehuset i Vestfold. Jeg håper politikerne og andre beslutningstakere i større grad lytter til og anvender den kompetansen næringen vår besitter, sier Rød videre.

Han trekker også fram vektleggingen av at offentlige innkjøpere må heve sin kunnskap om seriøst arbeidsliv, og at offentlige anskaffelser skal brukes for å fremme en klima og miljøvennlig utvikling.

- Vi har både hver for oss og sammen med BNL og EBA i mange år jobbet for å bidra til å heve kompetanse og styrke det offentlige som innkjøper. Det er helt avgjørende for å sikre like konkurransevilkår. Nå varsels det ny handlingsplan og styring av arbeidstilsynet og a-krimsentrene. Det er positivt, sier han.

Etterlyser høyere klimaambisjoner

Men Skanskas toppsjef hadde ønsket seg enda tydeligere punkter i plattformen når det gjelder klima.

Han sier at Skanska støtter de overordnede klimaambisjonene, men mener at det offentlige må være enda mer ambisiøse når det gjelder bruk av innkjøpsmakten deres til å bidra til de store kuttene i CO2-utslipp vi fellesskap må gjøre.

- Det er mange positive og avklarende punkter i plattformen, blant annet at Regjeringen vil jobbe sammen med bransjen for å legge til rette for fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Men offentlige byggherrer kunne vært enda mer ambisiøse på å stille miljøkrav i offentlige anbud, mener Rød. 

Det vises i Granavolden-ærklæringen at de vil videreføre 30 prosent miljøvekting ved offentlige anbud.

- I de offentlige anbudene som ble lagt ut etter at forskriften trådde i kraft, har vi så og si ikke sett noen prosjekter der vektingen på miljø er satt til 30 prosent av kontrakten. Her er det mye å gå på og jeg vil utfordre Regjeringen til å be offentlige innkjøpere om å utnytte klimaeffekten som ligger i dette forskriftskravet. Det gjør de ikke i dag, sier Rød.

Forutsigbarhet og kostnadskontroll

Han mener regjeringsplattformen ikke innebærer noen store eller dramatiske nyheter for anleggsbransjen, men den er tydelig på at NTP skal følges opp og at det vil være økt fokus på kostnadskontroll i prosjektene.

Samtidig loves Nye Veier en økt portefølje.

- Det er viktig for kapasitetsutviklingen i anleggsbransjen at de nye regjeringspartiene er tydelige på forutsigbarhet over bevilgningene til infrastrukturinvesteringer, sier Rød.

Og han håper at den mye regjeringen gjør som den lover når den peker på at den vil jobbe for mer effektive planprosesser, kostnadseffektiv og helhetlig utbygging.

- Hvis vi skal nå målsetningene i Nasjonal transportplan er det avgjørende at vi har fokus på raskere planprosesser og helhetlig utbygging. Jeg synes anleggsbransjen på en positiv måte har møtt den økte etterspørselen og vi må fra vår side bidra til merverdi i prosjektene og at de leveres til rett tid og med rett kvalitet. Gjennom økt bruk av nye gjennomføringsmodeller og tidlig involvering av leverandører, tror jeg også det vil få ned konfliktnivået i bransjen avslutter Rød.