Svelvikveien er smal, svingene og dårlig tilrettelagt for gående og syklende. Foto: Buskerud fylkeskommune

Skal ruste opp fylkesvei 319 Svelvikveien

Viken fylkeskommune har lyst ut kontrakt for å ruste opp fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune.

Strekningen som skal rustes opp er fra krysset Svelvikveien/ Hans Tordsens gate og til krysset med Oscar Kiærs vei.

Frist for å legge inn tilbud på jobben er 17. august 2020. Arbeidet starter opp i oktober 2020, og skal være ferdig sommeren 2022. Anskaffelsesverdien er 74 millioner kroner, skriver Viken fylkeskommune på sine nettsider.

Arbeidet går ut på å bygge nytt fortau på den 2,1 kilometer lange strekningen, noe som vil innebære en del sprenging av fjell og utskifting av masser i veibanene. I tillegg skal man bygge 15 nye støttemurer. Fylkeskommunen har også inngått en samarbeidsavtale med Drammen kommune, Glitre Energi AS, Telenor, Viken Fiber, Get, og Glitrevannverket IKS om felles utbygging av fiber og strøm. i tillegg skal man oppgradere ledninger for vann og avløp, men det er en mindre del av arbeidet. Gatelysene skal man kun gjøre mindre justeringer på.

Svelvikveien er smal, og trafikkeres daglig av cirka 8.000 kjøretøy. I tillegg er det mange private avkjørsler langs veien. Det er et krav at minst ett kjørefelt skal holdes åpent under hele anleggsperioden. Byggherren tillater ikke mer en to arbeidssteder på Svelvikveien samtidig.