– Det skal lønne seg å operere grønt, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA, Christine Holtan Bøgh.

– Det skal lønne seg å operere grønt, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA, Christine Holtan Bøgh.

Skal posisjonere næringen for bedre verdiskapning og reduserte utslipp

Nyansatt direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA, Christine Holtan Bøgh, har en klar oppgave foran seg. Hun skal bidra til å posisjonere næringen for å få politisk oppmerksomhet rundt dens betydning for både verdiskapning, sysselsetting og reduserte utslipp.

– Å øke kjennskapen til og kunnskapen om bransjen er en forutsetning for at vi også skal kunne påvirke de rammebetingelsene som trengs for å øke tempoet i den grønne omstillingen, sier Bøgh til Byggeindustrien.

Hun startet i den nyopprettede stilingen 1. august, og er allerede i full gang med det næringspolitiske arbeidet i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA). Direktøren har lang erfaring innen blant annet klimarelaterte oppgaver, og har gjennom hele karrieren jobbet med tematikken på ulike vis, nå sist som fagsjef for transport i miljøstiftelsen ZERO.

Før dette har hun blant annet vært daglig leder for Oslo Høyre, og har hatt lederroller på flere nivåer i NLF, NAF, Ruter, Juristenes Utdanningssenter og Statens vegvesen. Hun har en Master of Science fra Universitetet i Oslo innen ressurs- og miljøfag og skrev i sin tid hovedfagoppgave om næringslivets muligheter i tilpasningene til miljø som rammebetingelse.

Øke klimasatsingen
Denne erfaringen skal hun nå bruke til å bedre rammevilkårene for entreprenørene, og blant annet øke klimasatsingen i EBA.

– Vi er nå på vei ut av koronakrisen. Klima og miljø var vår tids største utfordring før koronapandemien, og er det fortsatt. Nå skal vi bidra til at medlemsbedriftene våre kan levere på krav, og konkretisere klimaarbeidet i EBA, og i dette arbeidet vil det bli viktig å jobbe for å sikre en lønnsom omstilling. Det skal lønne seg å operere grønt, sier Bøgh til Byggeindustrien.

Hun understreker at det er et stadig kortere tidsvindu for å nå kravet om å halvere klimautslippene.

– Vi ser at etter FNs klimapanel la frem sin delrapport om klimaendringene, har denne tematikken fått langt større oppmerksomhet både i Norge og innad i byggenæringen. Nå skal vi jobbe videre for ytterligere sette tematikken på dagsorden. Byggenæringen er landets største fastlandsnæring, og en enorm verdiskaper og sysselsetter. Dette medfører også et ansvar som vi må ta til oss, men samtidig representerer dette også en mulighet vi må ta vare på. Vi må se til at byggenæringen blir et redskap for å løse utfordringene. Byggenæringen er en viktig del av løsningen om Norge skal nå sine klimamål, og dette er et budskap vi må få frem både til politikerne og samfunnet rundt oss, sier Bøgh videre. Hun er helt klar på betydningen av dette arbeidet, og at næringen allerede har gjort mye bra og at den ikke er defensiv – men er frempå og klar til å gjøre store grep.

– Bedriftene i næringen er svært offensive og besitter i dag spesialkompetanse på gjennomføring av gode klimatiltak, sier EBA-direktøren.

Hun peker på at entreprenørene selv vil ha tøffere klimakrav.

– Dette er noe de ønsker nå. Det er ingen grunn til å være forsiktige med dette. Gjør heller gode klimatiltak til et reelt konkurransefortrinn. Da vil dette arbeidet skyte fart, og bestillerne vil se at det nytter, legger hun til.

Flere eksempler
Bøgh mener det finnes flere eksempler på gode tiltak og solid arbeid som er gjort innen dette feltet i ulike deler av næringen allerede.

– For eksempel er utslippene fra produksjon og legging av asfalt kraftig redusert. Norske aktører har utviklet en teknologi for å måle, kontrollere og kutte utslipp som anerkjennes verden over, gjennom en såkalt EPD-generator. Denne generatoren gjør det mulig å bruke klimagassutslipp som et tildelingskriterium i asfaltkontrakter. Når vi får krav i kontraktene, får vi også endringer og forbedringer. Dersom det offentlige allerede i dag stiller 2030-krav vil det ha stor effekt på utslippene her i landet. Norsk kompetanse og teknologi for anlegg blir etterspurt hvis kravene stilles nå. Dette er grønn konkurransekraft i praksis, utdyper Bøgh, som viser til at asfaltbransjen skal halvere sine utslipp innen 2030.

Bøgh peker på at de offentlige bestillerne har et stort ansvar for å stille krav til entreprenørene for at man skal klare kutte utslippene i årene fremover. Blant annet trekker hun frem arbeidet i landets kommuner.

– Vi har utviklet et sett med veiledere som kan hjelpe kommunene til å bli gode bestillere. Dette er noe de nå aktivt kan ta i bruk. Anbefalinger fra bransjen, og dialog med bransjen er viktig for å sikre god og riktig bruk av offentlige penger til det beste for fellesskapet, sier Bøgh, og peker på at forutsigbarhet, gode krav og gode prosesser er nøkkelen til gode utbygginger i praksis.

– Kommunene er store byggherrer og kan dra i samfunnet i riktig retning, mener hun.

Mer aktivt EBA
Selv om Bøgh har jobbet opp mot byggenæringen gjennom flere tidligere roller, ser hun nå frem til å bli enda bedre kjent med næringen.

– Byggenæringen har mye å by på og er en svært profesjonell næring. Nå skal jeg bli enda bedre kjent med næringen og bedriftene i foreningen. Det er viktig å komme ut og møte virksomhetene og menneskene og høre hva de er opptatt av. Det skal vi bruke tid på, og det skal skje på bedriftenes premisser, sier hun. I sin rolle vil Bøgh ha det overordnede ansvaret for næringspolitisk påvirkning og ekstern og intern kommunikasjon i foreningen. Dette vil også bli viktig i hvordan EBA skal jobbe med arbeidslivspolitikk og seriøsitet fremover.

– Dette er et felt hvor EBA har store ambisjoner. Vi har ikke sett halen på krisen ennå, og bedriftene melder fremdeles om redusert ordrereserve. Så budskapet gjennom de siste 18 månedene gjelder fortsatt – det må fortsatt være fokus på å få prosjekter ut i markedet slik at vi får aktiviteten ytterligere opp, at vi kan skape lønnsomme arbeidsplasser og sikre norske aktører gode konkurransevilkår, forteller Bøgh. Hun sier EBA ønsker å være en fast stemme i det offentlige ordskiftet innen dettet feltet, og at foreningen vil fortsette den gode dialogen med de offentlige utbyggerne, samt kunne være en smart bidragsyter og samtalepartner.

– I tiden fremover vil viktige områder også omfatte rekruttering og yrkesopplæring. Vi trenger å rekruttere flere og bredere for å sikre at vi kan løse oppgavene som ligger foran oss, ikke minst innen klimaarbeidet, sier hun.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.