Samferdsel kan bli klimataper

Klimaendringene får store konsekvenser for norsk transportplanlegging.

Allerede i neste transportplanperiode, fra 2006 til 2015, bør transportetatene forberede seg på mer ekstreme værforhold som mer nedbør og flom, hyppigere ras og skred, flere stormer, stormflo og høy vannstand. Dette går fram av en av analysene til neste revisjon av Nasjonal transportplan, som de fire transportetatene - Jernbaneverket, Luftfartsverket, Kystverket og Statens vegvesen i dag sender til Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet. Analysen bygger på en klimautredning for de neste 50 årene. Denne er utarbeidet av meteorologisk institutt på oppdrag fra transportetatene. Gradvis varmere Den globale oppvarmingen og høyere gjennomsnittstemperaturer i hele landet kan få dramatiske følger for veg-, tog-, sjø- og lufttrafikken. Hardest vil det gå ut over våre to nordligste fylker der veger, havner og flyplasser etter hvert kan bli meget hardt utsatt. Klimaendringene skjer gradvis, men transportetatene mener forberedelsene til det som kommer, må starte nå, - etter føre-var-prinsippet. Sjøtransport Havnene er særlig ømfintlige for endringer i klimaet. Sterk vind, økt vannstand, stormflo og høyere bølger vil øke belastningen på infrastrukturen langs kysten. Moloer og havneanlegg må dimensjoneres i forhold til de værforholdene vi kan vente i framtida. Farledene må rustes opp og til dels legges om for å trygge skip og mannskap. På Vestlandet må moloer forhøyes med minst en halv meter og enda mer i Troms og Finnmark. Det er om lag 200 kilometer molo i utsatte havner. Dette innebærer store og kostnadskrevende anleggsarbeider. Bane og veg Klimaendringene vil på sikt kreve økt vedlikeholdsinnsats på både jernbane- og vegnettet. Spesielt Vestlandet og Trøndelag må regne med økt nedbør og mer flom. Også Østlandet vil få føle dette når snøsmelting i fjellet faller sammen med store nedbørsmengder. For vegnettet stiller dette økte krav til drenering og riktig dimensjonering av vegkonstruksjonen. Flom vil føre til stegning av veger og jernbanelinjer. Brufundamenter og veger trues av høy vannstand, sterk strøm og utvasking Økt vind og mer nedbør vil utløse ras, skred og steinsprang og føre til stengte veger og jernbanelinjer. Flere og sterkere stormer truer trafikantenes sikkerhet. Generelt sett vil mer ekstreme værforhold kreve høyere beredskap for å kunne avvikle trafikken og ivareta trafikantenes sikkerhet. Luftfarten Også luftfarten vil bli sterkt berørt. Tre fjerdedeler av landets flyplasser ligger i de delene av landet som er sterkest berørt av klimaendringene. Sterk vind, tåke, mye snø og underkjølt regn påvirker allerede regulariteten på flyplassene i Norge. Men det er grunn til å vente at det blir verre! Flere av landets flyplasser vil trolig få behov for mer omfattende sikringstiltak, både i sikkerhetsområder og i forhold til utstyr og rullebaner forøvrig. Igjen er våre nordligste fylker, Mørekysten og Trøndelag mest utsatt.