Rv. 22 Lillestrøm - Fetsund

Foto: Park & Anlegg ASFoto: Statens vegvesenFoto: Park & Anlegg ASFoto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesen

 – Veibygging er så mangt, oppsummerer prosjektleder Arne Stenerud i Statens vegvesen etter ferdigstillelsen av ny firefelts rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund. 

Fakta:

Sted: Isakveien – Garderveien i Skedsmo og Fet kommune

Prosjekttype: Utvidelse fra to til fire felt. Det er bygget 5,1 kilometer ny vei, hvorav 4,3 kilometer firefeltsvei.

Prosjektkostnad. 755 millioner 2015-kroner

Byggherre: Statens vegvesen

Prosjekt/byggeledelse: Statens vegvesen Region øst v/Utbygging Romerike

Hovedkonsulent: Cowi

Hovedentreprenør: Park & Anlegg

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Geomatikk Survey = Bru og veirekkeverk: Trygg Vei = Støyskjermer: Møre Royal = Skilting, dirigering og trafikksikkerhet: Bygdeservice = Granitt: Jogra Steinindustri = Stikningsledelse, masseberegning, Kontraktsoppfølging: PAS Ingeniører = Stålkonstruksjoner Borgen bru: Metacon Industrimek

Etter drøyt 2,5 år med anleggsarbeider ble 5,1 kilometer ny rv. 22 mellom Lillestrøm og Fetsund åpnet i begynnelsen av desember. Strekningen mellom Isakveien i Lillestrøm og Garderveien i Fet kommune har en ÅDT på over 20.000 kjøretøyer og er kjent for sine lange køer i rushtiden. Det er derfor en meget etterlengtet firfeltsvei hovedentreprenøren Park & Anlegg AS har bygget.

Prosjektleder Arne Stenerud i Statens vegvesen er fornøyd med både gjennomføringen av prosjektet og kvaliteten på veianlegget. Han trekker frem trafikken som hovedutfordringen i prosjektet, men han mener de har grunn til å være tilfreds med måten de har klart å bygge ny vei samtidig som tusenvis av kjøretøy har passert anlegget daglig.

– Dette er en av de mest trafikkerte riksveistrekningene i landet og det har ikke vært omkjøringsmuligheter. Derfor har trafikken gått gjennom anlegget under hele byggeperioden, forteller Stenerud til Byggeindustrien.

Gode tilbakemeldinger

I forbindelse med åpningen av veistrekningen kunne Stenerud fortelle at prosjektet har fått mange gode tilbakemeldinger fra både trafikanter og naboer.

– Vi er spesielt fornøyd med at Park & Anlegg har fulgt de pålegg som er gitt i forhold til ryddig arbeidsområde, ivaretakelse av de myke trafikantenes fremkommelighet og restriksjonene på arbeidstiden, sa Stenerud, ifølge Statens vegvesen nettsider.

Daglig leder Jack Valleraune i Park & Anlegg mener også trafikken har vært den desidert største utfordringen. Han sier til Byggeindustrien at de i prosjektet har lært utrolig mye om trafikkavvikling og trafikkomlegging.

– Vi har løst trafikkavviklingen ved en rekke trafikkomlegginger underveis og vi har også utført en del nattarbeid for å gjøre dette så smertefritt som mulig for trafikantene, forteller Valleraune.

Frosketunneler

Stenerud i Statens vegvesen mener prosjektet er et godt eksempel på at veibygging kan være så mangt. Han forteller at strekningen går gjennom et spesielt og rikt naturområde. Prosjektet har derfor et omfattende program for ytre miljø, og de har forholdt seg til en rekke miljøkrav knyttet til blant annet hekkende fugler, gytende fisker og edelløvskog. Men skapningen som kanskje har fått mest oppmerksomhet i prosjektet er den truede spissnutefrosken.

– Frosken har tilfeldigvis sitt vinteropphold på den ene siden av veien og sommeropphold på den andre. Vi har derfor bygget seks kulverter for amfibier, opplyser Stenerud. Han sier videre at kulvertene, på grunn av veibredde og påkjøringsramper, måtte være 40 meter lange og det måtte også være lys gjennom hele.

– For å sikre lys gjennom kulvertene er de 1,75 meter breie og 1,25 meter høye. Vi har også laget et spesielt froskegjerde som skal lede frosken til kulvertene og ikke over veien, opplyser Stenerud.

Han tilføyer at de også kommer til å sette opp flaggermuskasser i et forsøk på å lokke tilbake en flaggermuskoloni som ble borte da de måtte rive en bru i prosjektet.

Jack Valleraune i Park & Anlegg kan bekrefte at det har vært et med mange miljøkrav og spesielle elementer.

– Vi har lært oss navnet på flere nye arter, humrer han.

Flytting av rør og kabler

Arne Stenerud kommer også inn på at dette har vært et prosjekt som har omfattet sjelden mye flytting av rør og kabler.

– Vi har lagt om tre kilometer med vannledning og reservevannlening til Fet kommune. Vi har også lagt om kolossalt mye med kabler, inklusive både høyspent, lavspent, tele og data. Fiberkabler fra Oslo og ut i verden går langs veien. Vi har 15 kabler til Gøteborg på den ene siden av veien og 12 til Stockholm på den andre siden av veien, og alt er blitt flyttet under veiarbeidene, opplyser Stenerud

Statens vegvesens prosjekter leder mener det ikke har vært de helt store byggetekniske utfordringene i prosjekt. Det er riktignok bygget i underkant av 20 konstruksjoner langs strekningen og grunnforholdene har til dels vært dårlige, men ifølge Stenerud har det vært et godt planlagt prosjekt uten de store overraskelsene.

Det er for øvrig Cowi som har vært hovedkonsulent i prosjektet.

Stor sprang for Park & Anlegg

Mange i bransjen ble nok litt overrasket da det var Park & Anlegg (tidligere Sarpsborg Park & Anlegg) som fikk oppdraget med å bygge den nye firefeltsveien mellom Lillestrøm og Fetsund. Kontrakten på knappe 450 millioner kroner var Park & Anleggs desidert største da de fikk den i 2013.

– Vi ønsker oss flere store prosjekter der vi selv sitter i førersete, uttalte Valleraune da Byggeindustrien besøkte rv. 22 prosjektet i fjor.

Dette bekreftet Park & Anlegg da de i sommer la inn et tilbud på 417 millioner kroner og vant oppdraget med å bygge rv. 110 Simo – Ørebekk i Fredrikstad.

– Rv. 22 prosjektet var et steg opp for oss. Vi har nå bygd opp organisasjonen til å takle prosjekter i samme størrelse og kanskje enda større enn dette, sier Valleraune.

Østfold-entreprenøren beveget seg utenfor sitt tradisjonelle hjemmemarked da de vant veiprosjektet mellom Lillestrøm og Fetsund. For cirka 1,5 år siden etablerte de en egen avdeling på Romerike og nylig flyttet de inn i ny lokasjon.

– Vi har nå cirka 20 ansatte ved Romerike-avdelingen og ambisjonen er å fortsette satsingen i dette området, sier Valleraune.

Park & Anlegg har cirka 200 ansatte og omsetter for rundt 620 millioner kroner.

Sikkerhetsvogn

Som første entreprenør i landet har Park & Anlegg utviklet en egen sikkerhetsvogn som har stått plassert langs rv. 2 anlegget under hele byggeperioden. Sikkerhetsvognen inneholder blant annet to pasientsenger, hjertestarter og førstehjelpsutstyr. I andre halvdel av vognen er det arbeidsplasser.

– Vegdirektør Terje Moe Gustavsen utfordret bransjen til å ta tak i noen fellestrekk knyttet til de mest alvorlige ulykkene. Dette gikk blant annet på fokus på sikker jobb-analyse og en større grad av involvering av underentreprenørene i HMS-arbeidet. Sikkerhetsvognen er vårt svar på denne utfordringen, sa daglig leder Jack Valleraune da sikkerhetsvognen ble introdusert.

Park & Anlegg har fått mye ros av byggherre for det positive HMS-tiltaket.