Rud svømmehall

NCCs prosjekteleder for Rud svømmehall, Ståle Ottestad

Planleggingen og utformingen av Bærum kommunes idrettsanlegg på Rud har foregått over flere år. Det foreløpig siste tilskuddet er et treningsanlegg med et 50-meters basseng for elitesvømmerne, og et opplæringsbasseng for skoleundervisning. Rud svømmehall tar som det første badeanlegget i Norge sikte på en BREEAM-NOR Very Good-sertifisering. 

Fakta

Sted: Bærum

Prosjekttype: Svømmeanlegg

Bruttoareal: 6.790 kvadratmeter

Byggherre: Bærum Eiendom KF

Kostnadsramme: 461 millioner kroner

Prosjektledelse: WSP

Totalentreprenør: NCC Building

Kontraktsum eks. mva.: 315 millioner kroner

ARK: Nuno Arkitektur

LARK: Studio Oslo Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIG og RIB: Dr. techn. Olav Olsen l ITB-koordinator: Itech l RIE, RIBR, RIAKU: Multiconsult l RIByFy, RI Energi og BREEAM AP: Norconsult l RIV og utvendig RIVA: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Blikkenslager: Arth. Norderhaugs eftf. l Mur- og flisarbeid: Brafas l Betongarbeider: Brandbu Bygg & Armering l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Brannvern: BVS l Vannrenseanlegg: BWT Birger Christensen l Tømrer: Byggimpuls l Fast bygginnredning: Idema, Corinor, Menerga, Klubben l Elektro: Bravida l Rørlegger: Bærum Rørleggerbedrift l Grunnarbeider: Carl C. Fon l Låser og beslag: Dormakaba l Prefab: Elementpartner l Badstuer: Finsk Badstuemester l Peling: Hercules l Glassfasader: H-fasader GlassTeam l Fasadekledning: J. Johnsen & Sønner l Bassenger: HSB Austria l Hev-/senkgulv basseng: Inducon Zwembadtechniek l Taktekking: Icopaltak l Røykluker, overlys: Jet Bramo l Dører: Kvanne l Maler: Malermester Buer Drammen l Taktil merking, foliering og skilt: Modulex l Betongarbeider: Norsk Spennbetong l Gulvstøp: Stenseth & RS l Tele-, signal- og automatisering: Nortech Byggautomasjon l Branntetting: Oslo Brannsikring l Himlinger: Oslo Bygginnredning l Heiser: Schindler l Solskjerming: Umbra Produkter l Utvendig klortank: Vestfold Plastindustri l Metallarbeider: Weland l Byggevarer: Optimera l Undervannskamera/drukningsalarm: AngelEye l Epoxybelegg: BetongConsult AS

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Idrettsparken på Rud omfatter et rikholdig tilbud for sommer- og idrettsaktiviteter, både ute og inne. 

I 2013 sto Bærum Idrettspark (BIP) på nesten 16.000 kvadratmeter ferdig. Den inneholder blant annet friidrettshall og en fleridrettshall. Via et mellombygg knytter Rud svømmehall seg til denne, med en ny hovedinngang vendt mot sørvest.

Var for kostbart

Prosjektansvarlig i Bærum Eiendom KF, Ole Grønningsæter, forteller at det i mange år har vært et ønske og et behov for et svømmeanlegg, både for elitesvømmere og publikum i kommunen. Forstudiene den gang viste at prosjektet ville bli for kostbart, det ble derfor lagt på is.

– Men planene ble tatt frem igjen. Denne gang tatt ned til et minimum uten stupetårn. Det er heller ikke tribuner, siden det er et treningsanlegg. Men med et opplæringsbasseng på 12,5 x 9,5 meter, er det innenfor det som kreves for svømmeopplæringen i grunnskolen. Med 34 grader i dette bassenget, kan det også fungere som et terapibasseng, opplyser Grønningsæter.

Kommunen hadde tidlig en BREEAM-NOR Very Good-sertifisering som mål. – Det var den riktige veien å gå, fordi det optimaliserer prosjektet ytterligere. Det er mye energi som kreves for å holde et svømmeanlegg i drift, og mye vann som skal produseres. Vi ville gjerne utnytte varmetapet i vann og luft, ved å minske energimengden gjennom en optimalisering av gjenbruken og å benytte gjenvinnere på alle nivåer, forteller Grønningsæter om hallen som har passivhusnivå.

– I Design og Built-konkurransen som Bærum Eiendom utlyste, var det opp til oss sammen med vår prosjekteringsgruppe – Nuno Arkitektur, rådgivere og utvalgte tekniske entreprenører – å optimalisere våre løsninger og forslag, basert på kommunens romprogram og kvalitetskrav. Vi brukte vårt badehuskonsept, der valg av detaljer og løsninger baserer seg på våre erfaringer gjennom mange år, bl.a. fra Røykenbadet. Totalt har vi bygget om lag 25-30 svømmeanlegg, så konseptet har erfaringsbaserte og dokumenterbare løsninger, forteller Gunnar Ulvestad, leder i Badhus Norge i NCC.

Badhus Norge er bidragsytere og en ekstra ressurs i oppstartfasen og i gjennomføringsfasen for prosjektene i NCC Building, men skal også i samspill med kunden bistå med sine forslag og erfaringer for å oppnå et best mulig resultat.

– Dette er både et komplisert prosessanlegg og et byggeteknisk krevende prosjekt. Man kan tro at utfordringene ligger i å holde bassengene tette. Men utfordringene ligger i damptrykk, fuktighet, temperatur, teknikk og klima, presiserer Ulvestad.

Et annet viktig element i NCCs konsept er et luftet og ventilert hulrom mellom ytter- og innertak som bidrar til å oppta damptrykket. Et klimaskall som bidrar til at energibehovet minimeres langt under kravene.

Både 50-meters bassenget og opplæringsbassenget er i stål, og har hev- og senkfunksjoner. For å unngå kostbare nedtapping av bassengene for ofte, var det viktig med gode vannbehandlingssystemer. I tillegg til ultrafiolett stråling, og hovedfilter med sand og glass, ønsket kommunen en ytterligere virkningsgrad.

– Det er mye vann i omløp, om lag 3.100 kubikkmeter i de to bassengene. Det var beskrevet en kvalitet som er en god del høyere enn det som er vanlig i svømmeanlegg. Som en ekstra forsikring for å kunne bruke vannet lenger, uten tilsetting av store mengder klor, er det også installert kullfiltre, sier NCCs prosjektleder Ståle Ottestad.

– Det har også vært veldig mye bevissthet rundt materialer, og festemidler av høy kvalitet. Prosjektet er inndelt i fire korrosjonsklasser, der svømmehallen har C5, som er den høyeste korrosjonsklassen. Der er det også eget krav til overdekning i betongen. Alle festemidler og materialer har en kvalitet som skal tåle påkjenningen for den klimasonen de blir brukt i, forklarer Ottestad.

Plassering og ny hovedinngang

Reguleringen bestemte de ytre rammene for svømmehallen, men omfattet ikke selve utformingen eller plasseringen på tomta. Et krav fra Bærum Eiendom var at svømmehallen skulle være en forlengelse av BIP. NCCs vinnerutkast innebar å ikke legge svømmehallen på tvers, men som en lavereliggende fortsettelse på langs av BIP. Sóley Karlsdóttir i Nuno Arkitektur forteller at utgangspunktet var et sentralt areal i plan 2 i BIP, der svømmehallen nå er koblet inn på.

– Dette mellombygget er trukket litt inn på tomta. Når man kommer gående mot hovedinngangen, ser man Kolsåstoppen over det lave partiet mellom de to byggene. Da ble det en akse med naturlig tilknytning til BIP. Det er også en tverrakse fra p-plassen, gjennom vestibylen og til en rampe mot det kommende friidrettsanlegget, forklarer Karlsdóttir.

Etter signeringen av totalentreprisekontrakten i desember 2018, gikk NCC inn i forprosjekt- og detaljprosjektfase før den fysiske oppstarten med utgraving av tomta i august 2019. Siden grunnforholdene besto av både fjell, morene og blåleire, består fundamenteringen i hovedsak av stålkjernepeler til fjell. Plan 1 er kjelleren, som stort sett ligger under hele bygningskroppen, og har en forbindelse til kjelleren i BIP.

For publikum er anlegget lett å lese. Fra den nye hovedinngangen kommer man inn i en foaje med vestibyle, med atkomst enten til BIP til høyre eller til svømmehallen til venstre. Dusjer, badstuer og de åtte garderobene ligger langs svømmehallens kortside.

Fasadene består av et mønster av diagonalt satte anodiserte aluminiumsplater. – Det oppleves som mange ulike farger, men er bare to typer, der den ene er børstet og satt i forskjellige retninger. Det er strukturen på platen og veien det er lagt som danner mønsteret, sier arkitekt Karlsdóttir.

Innenfor ramme og tid

Svømmehallen ble overlevert byggherre på avtalt leveringsdato 5.3., etter 16 måneders byggetid og 3 måneder med igangkjøring, innregulering/testing, totalt 19 måneder. Offisiell åpning er i august i år. Nå gjenstår god tid til innkjøring og «fintuning» av anleggene.

– De tidsrommene vi har nå, har vi skapt selv ved å ha full drift gjennom hele sommeren, og å følge den opprinnelige planen og fremdriften. På tross av covid 19-utfordringer med vareleveranser og karantenebestemmelser for montører fra utlandet, sier Ottestad.

– Dessuten har vi hatt et særdeles dyktig team her, både internt og sammen med våre samarbeidspartnere, skyter Ulvestad inn. – De valgte ue-ene og leverandørene er erfarne badehusbyggere, som har stor respekt for det å bygge slike anlegg.

Bærum Eiendoms kostnadsramme for Rud svømmehall er på 461 millioner kroner.
– Sammenlikner man med tilsvarende svømmeanlegg i Norge, er det denne prisen som gjelder for å bygge et anlegg med de kvalitetene vi har, og som skal vare uten å få for store kostnader knyttet til vedlikehold, slår Grønningsæter fast.

– Når bygget nå er overlevert, og det oppfyller de kravene vi har hatt i konkurransegrunnlaget innenfor den økonomiske rammen, er vi veldig fornøyde med at prosjektet ikke har hatt noen skader av noen art, avslutter Grønningsæter.