Illustrasjonsfoto. Møre Royal

Roser departementet for royal-arbeid

Nyheten om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har vedtatt en endring i regelverket slik at byggeprosjekter med royalkledning skal kunne få brukstillatelse og ferdigattest høster ros blant flere av byggenæringens aktører.

- Vi er veldig godt fornøyd med arbeidet som regjeringen og departementet har gjort i denne saken. Det er brukt fire måneder på denne saken, som nok kan føles som lang tid for noen, men dette er en rask behandling fra regjeringens side når vi ser på innholdet i endringen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

- Vi er veldig takknemlig for løsningen som er på plass på vegne av våre medlemmer noe jeg vil tro kundene også er, sier han.

- Dette er et svært positivt bidrag fra Regjeringen, sier administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

- Regjeringen har kommet fram til en løsning der sikkerheten er ivaretatt når man har et produkt som ikke tilfredsstiller kravene i regelverket. Treindustrien vil berømme regjeringen for raskt å bidra til løsninger i en vanskelig sak. Grepet som nå tas vil gjøre det mulig å få midlertidig brukstillatelse og etter hvert ferdigattest for bygg under oppføring, slik at disse byggene kan tas i bruk, påpeker Finstad, som sier at regjeringens forslag til løsning er i tråd med Treindustriens tilnærming til saken.

- Regjeringen har utelukket amnesti og reduksjon av sikkerhetsnivået i regelverket. Under disse forutsetningene synes Treindustrien at Regjeringen har kommet fram til en god og trygg løsning, der leverandører og kunder gjennom samarbeid kan komme fram til løsninger for byggene basert på analyse, sier Finstad i pressemeldingen.

- Noe bransjen har jobbet mye med

Daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet er også fornøyd med KMDs arbeid i denne saken.

- Dette er noe vi i bransjen har jobbet veldig mye med de siste månedene, og vi er nå godt fornøyde med løsningen som er lagt frem. Myndighetene fikk denne ballen i fanget, og måten dette er blitt håndtert på gjennom møtene og samtalene med bransjen har vært god. Saken kunne fått store konsekvenser om man ikke fikk på plass gode løsninger, men nå fikk vi løst dette på en veldig god måte, samtidig som sikkerheten ivaretas. Nå venter vi spent på hva som kommer fra Dibk. Så er det en del fremover som må avklares for hvordan man skal teste ulike produkter, ikke bare royalkledning, påpeker Andersen.

NKF har også gjennom prosessen kommet med innspill. Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, er fornøyd med løsningsforslaget som nå foreligger.

Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi

– NKF er godt fornøyd med at statssekretær Nakken har involvert hele bransjen i dette arbeidet. Det legges nå frem en god løsning. Vårt standpunkt har hele tiden vært at man ikke skal dispensere fra branntekniske krav. Forutsetningen for midlertidig brukstillatelse er nå at det gjennom en analyse, og eventuelt gjennomførte kompenserende tiltak, kan dokumenteres at kravene i forskriften er oppfylt, forteller Aale-Hansen.

- Fortsatt arbeid som gjenstår
Per Jæger understreker at selv om regjeringen nå gått inn for regelendringen man har jobbet med gjennom flere måneder, så er det fortsatt arbeid som skal gjennomføres i saken.

- Det gjenstår fortsatt en del arbeid fra SINTEF sin side med tanke på å utvikle et verktøy som skal inkludere standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser. Arbeidet er i gang og vil ferdigstilles i løpet av juni. Med dette verktøyet må de ansvarlig prosjekterende bekrefte at det aktuelle tiltaket samsvarer med de spesifiserte forutsetningene som gjelder for SINTEFs forhåndsdokumenterte fraviksanalyse. Verktøyet viser hvilke kompenserende tiltak som må gjennomføres for å lukke avviket. Før det kan søkes om ferdigattest, må ansvarlig utførende ha bekreftet i samsvarserklæringen at disse tiltakene er utført. Departementet understreker også at FDV-dokumentasjon må oppdateres før det søkes om ferdigattest, utdyper Jæger.

- Nå kan vi dermed begynne å løse floken for kundene som har utfordringer med denne saken, og vi håper så mange som mulig vil ta løsningen i bruk, Jeg tror nå vi kan komme styrket ut av dette, og at vi har fått en helt annen bevissthet knyttet til kledning enn før. Jeg tror vi kan bygge enda bedre hus fremover, hvor vi også kan fortsette å bruke royalkledning. Så får vi gå gjennom ytelseserklæringer rundt andre produkter fremover, sier Jæger.

- Med fredagens regelendring fra departementet kan vi ikke se at det er noe grunnlag for å kjøre store erstatningskrav i denne vanskelige saken, legger Jæger til.

Regjeringen og DiBK skal nå sørge for informasjon til kommuner og byggenæringen om hvordan regelendringen skal følges opp.

- Treindustrien vil sammen med myndighetene og resten av byggenæringen bidra i dette arbeidet, legger Heidi Finstad til.

Her kan du lese veilederen fra DiBK