Per Jæger

Rødgrønne Moss hindrer bærekraftig byutvikling

Med dobbeltspor og ny jernbanestasjon legger nasjonale myndigheter til rette for at Moss kan bli et nytt Drammen. Da bør ikke flertallet i Moss kommune motsette seg bærekraftige utbyggingsprosjekter i byens sentrum.

Per Jæger

Adm. dir. i
Boligprodusentenes Forening

Utbyggingen av dobbeltspor langs Østfoldbanen er en av de største infrastrukturprosjektene i nyere norsk historie. Mer og bedre jernbaneforbindelse er nødvendig for å redusere klimagassutslippene og legge til rette for langsiktig by og boligutvikling i en hovedstadsregion som bare vokser og vokser. Med bygging av ny jernbanestasjon i Moss sentrum, ligger alt til rette for at Moss kan bli en av byene med mest positiv vekst og utvikling de neste 10 årene. Men da må kommunen ta ansvar og tenke langsiktig. I Kallumjordet-saken har Moss gjort det motsatte.

Responsen det rødgrønne flertallet i kommunestyret har gitt til milliardinvesteringer i jernbane og togstasjon, er å plutselig si nei til et av de største utbyggingsprosjektene i Moss sentrum – Kallumjordet 1,5 kilometer fra den nye jernbanestasjonen.

Dersom alle bykommuner langs Oslofjorden gjør som flertallet i Moss, vil konsekvensen bli at en av de største nasjonale løftene for kollektivutvikling i Østfold ikke når målsetningen om å bidra til mer klimavennlig byutvikling. At eksisterende bebyggelse ligger som den gjør, får vi naturligvis ikke gjort noe med. Men om de nasjonale retningslinjene om å bygge nære kollektivknutepunkt skal ha noen som helst mening, må de i det minste bety at nye byggeprosjekter rundt nye kollektivknutepunkt prioriteres. Signaleffekten flertallet i Moss kommune nå sender er så urovekkende at Fylkesmannen bør se nærmere på saken. Skal vi nå klimamålene og sikre helhetlig byutvikling, bør Fylkesmannen gripe inn overfor arealplaner som hindrer utbygging i nærheten av kollektivknutepunkter.

Useriøs prosess svekker tilliten til Moss
Om prosessen rundt Kallumjordet er det skrevet mye. Måten flertallet i kommunestyret har gått fram på setter en uakseptabelt lav standard for offentlig forvaltning, og utsetter kommunen for en betydelig juridisk risiko. Advokatfirmaet BAHR estimerer potensielt erstatningsansvar til 70 – 80 millioner kroner. Årsaken er naturlig nok at kommunene i flere år har dyttet på for å få området bygget ut, og at OBOS Block Watne under den forutsetning har kjøpt tomtene på Kallumjordet for over 60 millioner kroner. Siden 2015 har både Rygge og Moss kommune ved en rekke anledninger uttalt seg positivt til utbygging, både skriftlig og muntlig, og i den formelle høringsprosessen har det ikke kommet inn ett eneste innspill som tilsier at Kallumjordet ikke skal bygges ut. Heller tvert imot ettersom Kallumjordet kun er omtalt som bolig i både arealkart og planbeskrivelse. Ingen av kommunene ytret ønske om å stanse utbyggingen. Først 26 mai gjorde ordføreren det kjent at formannskapet to dager senere ville vedta å gjøre Kallumjordet til såkalt LNF-område, der boligbygging ikke er tillatt.

En slik framgangsmåte er dypt unorsk, og er en kraftfull advarsel til andre seriøse næringsaktører om at det politiske flertallet i Moss ikke nødvendigvis er til å stole på. Omdømmetapet Moss risikerer i Kallumjordet-saken kan bli mye dyrere enn et eventuelt erstatningssøksmål. Alt ligger til rette for vekst og utvikling i Moss kommune. Innbyggerne blir taperne om politikerne ikke utnytter mulighetene og tenker langsiktig.

I Norge er vi stolte av det nære samarbeidet mellom staten og lokale myndigheter, og mellom det offentlige og næringslivet. Vi er et tillitssamfunn. Det sparer oss for mye konflikt, og gjør det billigere for alle parter. Tilliten er også grunnleggende for at vi – ofte- lykkes å tenke langsiktig og forberede oss på de utfordringene som morgendagen bringer.

Behov for langsiktig samfunnsplanlegging
Utbygging av dobbeltspor langs Østfoldbanen og ny jernbanestasjon i Moss er et resultat av langsiktig samfunnsplanlegging. Vi vet at folketallet i Oslo og byene rundt hovedstaden kommer til å øke, og vi vet at vi må ha en infrastruktur som kan transportere flere – men med lavere utslipp. Derfor har flere titalls milliarder skattekroner fra innbyggere over hele landet blitt investert i å oppgradere infrastrukturen i og rundt Moss. Det er riktig, og fornuftig.

Men da følger det også et lokalt ansvar med. Det aller viktigste er at Moss legger til rette for en helhetlig arealplanlegging som gjør at boligbyggingen tilpasses den nye infrastrukturen.

Kallumjordet er et av de arealene som finnes innenfor 2 kilometer fra den nye jernbanestasjonen i Moss. Jordet ligger i Moss by, og er omgitt av boliger. Det dyrkes korn på Kallumjordet i dag, men arealet er av begrenset størrelse. Fordi det ligger så sentralt ønsket både daværende Rygge og Moss kommune utbygging på jordet.

Grønn boligutvikling – urban matproduksjon
OBOS Block Watne har også i sitt utbyggingskonsept lagt til rette for spredt og grønn boligutvikling. Planene er jevnlig justert for å imøtekomme innspill fra kommunene. Blant annet åpner OBOS Block Watne for betydelig urban matproduksjon på Kallumjordet.

At flertallet i Moss kommune bruker jordvernhensyn som argument for å stanse en utbygging i sentrum av egen by, er i beste fall korttenkt. Utbyggerne har planlagt for å imøtekomme hensynet til matforsyningen i så stor grad som mulig. Men fra et matsikkerhetsperspektiv er det mye viktigere å få ned klimagassutslippene ved å bygge smart og nærme kollektivknutepunkt, enn å insistere på å verne et lite jorde som allerede er omgitt av boliger.

Pådriver for bærekraft, eller brems?
I denne saken har flertallet i Moss kommune tråkket feil; både prosessuelt og faglig. Måten saksgangen har gått på er dypt urovekkende og kritikkverdig. Kommuner skal styre, men innbyggere og næringsaktører har rett til å forvente forutsigbarhet og saklighet. Også lokale politikere forvalter en makt de må være bevisste på bruken av. Blir lokalpolitikken en slags «ekstra-joker-nord» der absolutt alt kan skje når som helst, vil det gå på tilliten løs mellom næringsliv og forvaltning. Ingen tør å investere store beløp i kommuner som kan snu på hælen, og stanse pågående reguleringsprosesser på kort varsel.

Men den største feilen ligger i fraværet av konsekvenstenkning hos flertallet i kommunestyret. Skal det bli mulig å leve og bo på det sentrale Østlandet, må kommunene ta ansvar for å følge opp store infrastrukturinvesteringer med en konsekvent og seriøs boligpolitikk. Flertallet i Moss kommunestyre bør derfor reflektere over om de ønsker å spille på lag med den nasjonale politikken som den forrige rødgrønne regjeringen la opp til da de vedtok utbygging av dobbeltspor på Follobanen, eller om de vil være en brems for klimavennlig byutvikling.