Risvollan helse- og velferdssenter

Ill. Eggen ArkitekterIll. Eggen ArkitekterSverre Andreassen fra Eggen Arkitekter (t.v.) Øyvind Haugen fra Hent og Heidi Vassli fra Trondheim kommune.
Arben

Risvollan i Trondheim, med omliggende områder, er en folkerik del av Trondheim, blant annet er Risvollan Borettslag Norges største med hele 1.113 leiligheter. Mange har kanskje savnet en del tjenestetilbud som er naturlig i et så stort område, og når det nye Risvollan helse– og velferdssenter nå er tatt i bruk skulle noen av behovene være dekket.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Sykehjem og omsorgsboliger

Bruttoareal: 18.500 kvadratmeter

Byggherre: Trondheim kommune

Totalentreprenør: HENT

Prosjektkostnad: 800 millioner kroner

Kontraktsverdi HENT: 500 millioner kroner inklusive mva.

Arkitekt: Eggen Arkitekter

Landskapsarkitekt: Løvetanna Landskap

Prosjektledelse: Trondheim kommune, Trondheim eigedom

Innleid byggherreombud: AFRY Norge

Rådgivere: RIBR: COWI l RIG: Multiconsult l RIByfy: Norconsult l RIB: Aas-Jakobsen Trondheim l RIAku: Brekke & Strand l Stikking og måling: TerraTec l RIV, RI Veganlegg: Sweco l RIB prefab: Stabil

Underentreprenører og leverandører: Flislegger: Ragnar Skånøy l Flisleverandør: FagFlis Trondheim l Tøynedkast: Scand Industrimiljø l Avfallsystem: Logiwaste l Hei: Lift-tech l Elektro: Elteam l SD: Schneider Electric l Ventilasjon: Hamstad l Rørlegger: Rørfunn l Prefab: Contiga l Baderomsinnredning: Bano l Grunnarbeider: Arne Hernes l Branntetting, ståldører: RH Prosjekt l Taktekking: Mestertak Service l Muring, tegl: AK Byggeservice l Kjerneboring: JV Demolering l Sandwichvegger: Profilbygg l Vinduer: Lian Vinduer l Blikkenslager: Olaf Hansen l Kjølerom: Svalinn l Stillas: Ramirent l Trapper/rekkverk: Midthaug l Dekke p-kjeller: Betong Consult l Porter: Kran og Portteknikk l Solavskjerming: Vental Hunter Douglas l Gulvavretting: Søbstad l Glass/alu: Malmerk l Dører og glassfelt: SSC Joinex l Lås og beslag: Dormakaba l Kjøkken og innredning: IDEMA l Maler: Rosenborg Malerteam l Storkjøkkenutstyr: Metos l Eikefiner: Bare Tre og Woodify l Tømrerarbeider: Fredheim & Paulsby Bygg l Blåseinstallasjon: Isotek l Laminat, spilevegger: Otretek l Parkett: Norgesgulv l Byggvask: NRS l Byggevarer: Optimera, Maxbo l TRP-tak: Profil-Fasade l Avfallshenting: Retura l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Bodvegger: Lauritsen Gjerdefabrikk l Telefonløsning mv.: ATEA l Skilt: Plenum l Pasientvarsling: Securitas l Personløftere, takskinner: Etac l Tetthets- og lydmåling: Omega Aakerholdt

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Men det har vært en ganske lang vei før vi nå kan ta i bruk det nye senteret, sier Heidi Vassli, prosjektleder for byggherren Trondheim kommune til Byggeindustrien. Vi møter henne sammen med arkitekt Sverre Andreassen fra Eggen Arkitekter og Øyvind Haugen som har vært prosjektleder for totalentreprenøren HENT.

Ifølge Vassli har prosjektet pågått lenge, det ble første gang omtalt i kommunens handlings- og økonomiplan for 2014-2017.

Sverre Andreassen forteller at Eggen Arkitekter kom inn i bildet første gang i 2016, men før dette hadde kommunen blant annet jobbet med reguleringsplan og mulighetsstudier. Tomten der senteret er kommet på plass er krevende, med mange hensyn å ta, både med tanke på omgivelsene og infrastruktur i bakken. Senteret ligger som nabo til det store friområdet Estenstadmarka med viktige tilkomstveier for turfolket, tett inntil ligger en stor trafostasjon og omkring er det også både tett bebyggelse med blokker og småhus samtidig som et større boligprosjekt er i startfasen nord for senteret.

Før man kunne starte arbeidet med bygging måtte det gjøres en del forberedende arbeider på tomten. Fem høyspentlinjer er lagt fra luftspenn ned i bakken, hovedvannledning er lagt om og driftsatt, samt at flombekk er etablert på deler av tomten. I denne delen av Trondheim er det også betydelige forekomster av kvikkleire, som det må tas hensyn til i prosjektering og utførelse.

Det har vært en viktig forutsetning i utarbeidelsen av programmet for bygget at det også skal være et tilbud til nærmiljøet. Bydelskafeen som ligger på hjørnet med glass ut mot omgivelsene skal invitere folk i nærmiljøet til å komme innom på et besøk.

Geoteknisk utfordrende

Ikke minst de geotekniske forholdene har vært premissgivende i arbeidet og for utformingen av bygget.

– Det var veldig klare regler for hvor dypt ned i bakken man kan gå og hvordan det skal fundamenteres. Dessuten skrår tomta, slik at det er en etasje mer på baksiden enn på forsiden av bygget. De geotekniske forholdene ligger også bak at det ikke er full kjeller under hele bygget, sier arkitekten og forteller også at av hensyn til grunnforholdene måtte man stenge ett kjørefelt i Blaklivegen som går forbi bygget mens gravingen var på et kritisk punkt.

Øyvind Haugen fra HENT tilføyer at selv om det er områder med kvikkleire i bunnen skapte dette ikke problemer som ikke kunne løses i samråd med prosjektets geotekniker Det er gjennomført prosjektering og uavhengig kontroll, og alle regler og planer er fulgt hele tiden.

Innholdsrikt

Nå står bygget ferdig, og det er blitt et innholdsrikt senter som også vil være til glede for beboerne i nærområdene. Etter å ha arbeidet med planer i mange omganger, endte man opp med en løsning der man har fått 50 omsorgsboliger organisert som et privat borettslag i et separat bygg, 72 sykehjemsplasser fordelt på tre etasjer i hovedbygningen, sammen med aktivitetssenter for hjemmeboende seniorer, en bydelskafe, velværeavdeling med fotpleie og frisør, og storstue/festsal. Festsalen kan også leies ut til beboerne i området. Sykehjemmet har også lokaler for administrasjonen, og base for hjemmetjenesten. Omsorgsboligene har også en egen base for hjemmetjenesten. I borettslaget er 15 av leilighetene kjøpt av kommunen, mens resten ble lagt ut for salg. Det er nødvendig med vedtak fra kommunen for å få lov til å kjøpe disse, og alle er allerede solgt.

Bærende ide

Sverre Andreassen forteller at da arkitektene begynte å jobbe med utformingen kom man ganske tidlig frem til en bærende ide for prosjektet hvor en «gate» knytter sammen hageanlegg og de innendørs arealene gjennom et torg foran hovedinngangen, der man ankommer bygget.

– I enden av gaten anlegges det også en sansehage, som er en inngjerdet hage med varierte uteoppholdsarealer der beboerne kan gå trygt direkte ut fra sykehjemmet. Vi har også en takhage over fellesarealene i vestibylen for beboerne, sier han.

– Planløsningen er bygget på at fra det åpne torget foran bygget, der det også vil komme kunstnerisk utsmykking, er det kort og enkel tilgang til alle deler av senteret, sier han.

Fra torget kan man også gå inn til omsorgsboligene, og kommer da inn i et utendørs atrium som er godt skjermet fra omgivelsene og biltrafikken. Det er også lagt vekt til at alle hovedinnganger kan ses fra gata som går gjennom anlegget. Når man kommer inn hovedinngangen kan man lett orientere seg i bygget. Bydelskafeen ser man med en gang, og om man skal til velværeavdelingen eller frisøren er det en naturlig ledelinje inn dit. Om man skal til aktivitetstilbudet er det naturlig å finne frem der, det samme for storstue. Om man trenger å finne noen i administrasjonen, er det også lett å finne dem fra dette sentrale punktet i bygget.

Bygningene

Øyvind Haugen fra HENT forteller at det første man måtte ta tak i da man startet i 2018, var turveien som går forbi bygget og blant annet sikrer adgangen til friområdene omkring.

– Deretter kom vi gang med grunnarbeidene tidlig på nyåret 2019, slik at vi har holdt på her i over to år, sier han.

Bygningene er fundamentert på en tykk bunnplate i betong. Kjellerkonstruksjonene er også i betong, med prefab stål og betong i resten av byggene. Til hovedfasadene endte man opp med å kle disse med tegl. Det gir et tiltalende uttrykk samtidig som et tungt fasademateriale bidrar til støyskjerming. Deler av fasadene er i også utført i tre.

God energiløsning

Energimessig er sykehjemsdelen bygget som passivhus, mens omsorgsboligene er tilnærmet lik passivhus. Omsorgsboligene har energiklasse A, mens sykehjemmet har energiklasse B. I byggefasen gikk man bort fra å legge solceller på taket siden det ikke ville bli lønnsomt. Byggene bruker fjernvarme.

Det bygges også en avfallsterminal med avfallssugeanlegg. Denne vil være dimensjonert slik at den kan ta unna avfall både fra helse- og velferdssenteret og også fra boligområdet som kommer på nordsiden.

Ingen skader

Øyvind Haugen forteller også at man har unngått større skader underveis i prosjektet, og man har gjennomført prosjektet uten fravær på grunn av skader.

– Men koronapandemien ble en utfordring også for oss, og den fikk vi ganske tidlig i prosjektet. Spesielt var det vanskeligheter knyttet til barn og mye hjemmeværende, og vi fikk også utfordringer når det gjelder de som pendler fra andre land. Når man heller ikke har lov til å gå ut ved de minste sykdomstegn, sier det seg selv at det kan bli problemer. Men det løste seg, og vi er kommet i mål og holdt tidsplanen. Vi fikk også noe forlengelse av frister på grunn av dette, sier han, og mener også at det er blitt mindre fravær av slike årsaker etter hvert.

– Og vi har helt sluppet unna koronasmitte.