Rekordvekst i Møre og Romsdal

En ny rapport fra Norsk institutt for skog og landskap viser at skogen i Møre og Romsdal har økt med rekordfart fra 1930 og fram til i dag.

Gran er det treslaget som har hatt den største veksten, men også lauvtrær har økt betydelig i perioden. Årlig vekst på en million kubikkmeter Den årlige tilveksten for skogen i Møre og Romsdal er på en million kubikkmeter. Til sammenligning er årlig avgang (hogst + naturlig avgang) anslått til 200 000 kubikkmeter. Dette innebærer en netto tilvekst i skogen i Møre og Romsdal på 800 000 kubikkmeter. At avvirkningen ligger langt under tilveksten skyldes kanskje først og fremst at gran som er plantet, ikke har nådd hogstmoden alder ennå. Vil øke avvirkningen - Det er nå dobbelt så mye tømmer i skogene som for hundre år siden - allikevel hogges mindre enn halvparten av tilveksten, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen. - Vi har en tilvekst på over 25 millioner kubikkmeter, og vi hogger 8-11 millioner kubikkmeter. Mye tyder på at vi kan øke til 15 millioner kubikkmeter innenfor miljømessig forsvarlige rammer. - Økt avvirkning av skog bidrar til økt verdiskaping, mer aktivitet og bedre lønnsomhet på eiendommene i distriktene. Avvirkningen skaper mange distriktsarbeidsplasser, understreker Riis-Johansen. Den nye oversikten over skogtilstanden i Møre og Romsdal er et resultat av fem års registreringsarbeid. I perioden 2000-2004 har Skog og landskap gjennomført stikkprøveregistreringer i skogen i alle fylkets kommuner. Skog og landskap Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og landskap i Norge.