Fra Oppsal senter. Foto: OBOS

Rekordresultat for OBOS

Resultatet før skatt i 2019 ble på 3.737 millioner kroner, mot 2.928 millioner kroner i 2018.

- Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring, heter det i en pressemelding fra OBOS.

Verdijustert egenkapital er 45 128 millioner kroner. Bokført egenkapital er 25 979 millioner kroner.

– De gode resultatene styrker OBOS’ muligheter til å oppfylle sitt hovedformål om å bygge flest mulig boliger og levere gode tjenester til kunder og medlemmer. Resultatet gir et solid grunnlag for videre vekst, i tillegg til egenkapital som buffer mot markedsvariasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS i meldingen.

- Godt resultat fra boligutvikling og store tomteinvesteringer
Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1,32 milliarder kroner mot 1,51 milliarder kroner året før.

- Resultatnedgangen skyldes primært lavere produksjonsvolum og et krevende marked i småhussegmentet i Norge og Sverige, skriver OBOS.

Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2.855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018. Det ble igangsatt netto 2.769 boliger som er en reduksjon på seks prosent fra 2018. OBOS hadde netto 4.277 boliger under produksjon, en reduksjon på 13 prosent fra 2018, blant annet som følge av en større andel prosjekter i samarbeid med andre.

- Dette medfører at verdiskapningen i 2020 og 2021 vil være på lavere nivåer enn de siste årene, melder OBOS.

– Markedsutsiktene i både Norge og Sverige er positive og gir grunnlag for videre offensiv satsing for OBOS. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med dette er å ha mange nok byggeklare prosjekter i sentrale vekstområder. OBOS har derfor hatt et høyt investeringsnivå i 2019. Det er kjøpt tomter som kan gi ca. 5 400 boliger innenfor en samlet investeringsramme på 3,4 milliarder kroner. Blant de viktigste investeringene er satsingen på Hinna Park i Stavanger og flere større prosjekter i Stockholm, sier Siraj.

- Næringseiendom en viktig del av verdikjeden
- Også i 2019 har næringseiendom skapt betydelige verdier for OBOS-konsernet, blant annet ved salg av aktiva for 1,8 milliarder kroner kombinert med god drift og verdiøkning i prosjekt- og eiendomsporteføljen for øvrig. Samlet resultat før skatt i divisjon næringseiendom utgjorde 1 milliard kroner mot 532 millioner kroner i 2018, heter det i meldingen.

– OBOS har de siste årene valgt å benytte et godt marked for næringseiendom til å frigjøre store verdier gjennom salg. Vi har på gang flere store byutviklingsprosjekter innenfor næringseiendom, blant annet Oslo K i Kværnerbyen, Holmlia Senter og Construction City på Ulven i Oslo som har forventet byggestart i 2021, sier konsernsjefen.

Aksjeinvesteringer
OBOS er største eier i Veidekke, AF Gruppen og JM AB. I SBC AB er OBOS nest største eier. I tillegg eier OBOS mindre poster i en del andre selskaper, blant annet flere oppstartsselskaper. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7.274 millioner kroner i 2018 og genererte utbytteinntekter på 531 millioner kroner.

– 2019 var et meget godt år for våre investeringer i bygg, anlegg og eiendomssektoren. Dette gir OBOS betydelig økonomisk handlekraft og mulighet til å investere i ny virksomhet fremover, primært med fokus på boligutvikling, sier Siraj.

- OBOS’ øvrige operasjonelle virksomhet innenfor bank, boligforvaltning og energi viste solid vekst og god resultatutvikling. Driften er preget av et sterkt fokus på digitalisering, IT-investeringer og videre tjenesteutvikling for å møte nye kundebehov, sier konsernsjefen.

I løpet av året fikk OBOS 27.454 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 473.86.

– Å opprettholde en så sterk medlemsvekst viser at vi fortsatt evner å skape merverdi for medlemmene samtidig som vi skaper gode økonomiske resultater. Vi ser frem til å introdusere vårt medlemsprogram også i Sverige i løpet av 2020, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Det ble i 2019 gitt til sammen 156 millioner kroner i samfunnsbidrag i form av gaver og samarbeidsavtaler knyttet til tiltak for barn og unge, frivillighet, idrett, kultur og sosiale formål.