Rekordmange fjernvarmekonsesjoner i 2008

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ga i fjor 31 konsesjoner for fjernvarmeanlegg som svarer til om lag 1 TWh varmeproduksjon. I tillegg ga NVE konsesjoner for 1,74 TWh ny kraftproduksjon. Olje- og energidepartementet ga konsesjon til 0,2 TWh vannkraft etter innstilling fra NVE. Totalt er det i 2008 klarert 2,89 TWh ny energiproduksjon.

Fjernvarme


Det er gitt konsesjon til 31 fjernvarmesaker som representerer om lag 1 TWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er 8 konsesjoner flere enn året før. - Å bygge ut fjernvarme er en vinn-vinn- situasjon. Vi legger til rette for fornybar energi som for eksempel bioenergi, vi sparer strøm og vi sparer klimaet. Derfor er jeg glad for rekorden i antall fjernvarmekonsesjoner. Den viser at vi er på rett vei, og at det jobbes godt med å få fram prosjekter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.


13 fjernvarmesøknader har fått avslag. Tre avslag er begrunnet med at prosjektene ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Vannkraft


Det er gitt 42 konsesjoner for småkraftverk på om lag 510 GWh. NVE har sendt innstillinger til Olje- og energidepartementet på 30 GWh. I tillegg har OED gitt konsesjon til 226 GWh basert på tidligere innstillinger fra NVE. 11 søknader om småkraftverk på til sammen 137 GWh er avslått. Samlet er det en nedgang i småkraftkonsesjoner i forhold til 2007 da det ble gitt 54 konsesjoner, mens 12 søknader ble avslått. Hovedgrunnen til nedgangen er at NVE er inne i en periode med oppbygging av bemanningen og må bruke ressurser på opplæring. NVE mener det om noen år vil være realistisk å behandle 100 søknader i året.


De siste fem årene er det gitt 200 konsesjoner for småkraftverk.
Vindkraft


NVE ga 3 konsesjoner og 4 avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon, representerer en installert ytelse på 435 MW og en mulig elproduksjon på 1,2 TWh. Sakene er påklaget og ligger til klagebehandling i OED.


Nett


Det er gitt 23 nettkonsesjoner som utgjør om lag 230 km. Det er i tillegg gitt 22 anleggskonsesjoner for andre nettanlegg som koblingsstasjoner, trafoer og lignende.