Ill. Red Ant/Statens vegvesen
Ill. Red Ant/Statens vegvesen

Reguleringsplanen godkjent for Arna - Stanghelle

Reguleringsplanen til E16 Arna - Stanghelle fekk 1. april godkjent-stempelet.

– Prosjektet Arna – Stanghelle er etterlengta, og med ein vedtatt reguleringsplan er viktige val tatt, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i ei pressemelding.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har som planmynde vedteke planen, og det betyr at det blir ny veg og bane på strekninga mellom Arna og Stanghelle. Prosjektet ligg inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med ein førebels totalkostnad på 26,4 milliardar (2021) kroner.

– Ny veg og bane i tunnel vil gje mange menneske ein tryggare kvardag og kortare reisetid, og bidra til føreseieleg transport på Vestlandet, seier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor i meldinga.

– Bane Nor og Statens vegvesen har god erfaring med å samarbeide og ser mange fordelar med ei felles utbygging. Felles organisering og utbygging gir stordriftsfordelar, samt reduserer kostnader og byggetid. I tillegg kan to sterke fagmiljø utveksle kompetanse, skriv etatene i den felles meldinga.

Prosjektet er i desse dagar i gang med oppbemanning til det som skal bli det største tunnelprosjektet i Noreg.

Prosjektet skal i neste fase gjennom ei ekstern og uavhengig kvalitetssikring (KS2) før prosjektet får investeringsavgjerd. Først då kan ein gå ut i marknaden med dei store entreprisane. Prosjektet er prioritert i NTP 2022-33 med midlar frå 2024.

Det er alternativ B2 som er det vedtekne alternativet for løysing gjennom Vaksdal. Det vil seie at ny E16 vil gå utanom sentrum, oppe i Tolåsen. I tillegg er det er gjort nokre mindre endringar i reguleringsplanen etter høyringa, står det i meldinga.

Dei viktigaste endringane:
- Fossmark sjødeponi og Boge sjødeponi går ut av planen.
- Ny jernbane vil ikkje lenger gå ut i ei kort dagsone på Trengereid, men gå i samanhengande tunnel frå Arna til Vaksdal.

Reguleringsplanen er ein statleg reguleringsplan og det er ikkje moglegheit til å klage på vedtaket.