Heidi Finstad

- Regjeringsplattform som gir muligheter for norsk industriutvikling

- Den nye regjeringsplattformen legger til grunn ambisjonene i Nasjonal Transportplan og vil stimulere til bruk av tre som byggemateriale. Dette er svært positive signaler om forutsigbare rammebetingelser, mener Treindustrien.

- Granavolden-plattformen inneholder flere ambisjoner og tiltak som er svært positive for trebasert industri og norsk byggenæring. Det gjelder blant annet satsingen på samferdsel der regjeringen vil legge til grunn ambisjonene i NTP. Dette er svært positivt. Da må bruprogrammet gjennomføres til planlagt tid for å fjerne flaskehalser på veinettet. Etterslepet i finansiering til dette må tas igjen, gjerne allerede på neste års budsjett, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

Regjeringen vil også legge til rette for effektiv godstransport på jernbanen gjennom realisering av godsstrategien i NTP.

- Det å få mer gods over på bane er svært viktig. Ved å få flere krysningsspor og få opp nye gods- og tømmerterminaler vil vi få store positive effekter for både kostnader og miljø, sier Finstad.

Hun peker på at det er mange investeringsinitiativ på vei opp i norsk treindustri som gir effektive løsninger og bidrar til nyskaping og innovasjon i byggenæringen. 

- Noen eksempler er Moelven som tar i bruk ny teknologi og utnytter fordeler ved robotisering i produksjonen, Gausdal Bruvoll som nylig åpnet toppmoderne anlegg for overflatebehandling av kledning og Inntre og Kjeldstad som satser offensivt gjennom industrialisering og klyngesamarbeid i Trøndelag. Når det gjelder utnyttelse av biprodukter er det flere initiativer på gang, blant annet investerer Bergene Holm gjennom biodrivstoffsatsing i Biozin AS. Forutsigbarhet og gode rammebetingelser er selve nøkkelen for å få norsk industriutvikling, sier Finstad.

Det har aldri blitt hogd mer tømmer til industriformål enn i fjor. 10,8 millioner kubikkmeter tømmer ble solgt og prisen er sterkt økende, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. 3,5 millioner av dette gikk ut av landet. 

- Det er store muligheter for å kunne videreforedle mer i Norge. Skal norsk industri være i stand til å konkurrere om råvaren er det helt avgjørende med forutsigbare og gode rammebetingelser. Derfor er det et svært viktig signal regjeringen nå sender om å følge opp NTP, sier Finstad.