Regjeringen vurderer Statnetts investeringsbehov

- Statnetts investeringer i kraftnettet er et ledd i arbeidet for å sikre Norge nok kraft. Det er behov for å styrke overføringsnettet, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Statnetts søknad om å få tilført to milliarder kroner i egenkapital over Statsbudsjettet for 2006 ble avslått av Bondevik-regjeringen, men blir nå vurdert om igjen. Statsråden sa i et foredrag på Statnetts Høstkonferanse tirsdag at selv om denne anledningen ikke angir rett tidspunkt for å si noe om Statnetts kapitalbehov, så er den orientering Statnett har gitt om behovet en grundig og god orientering. Det er investeringsplanene for sentralnettet som ligger til grunn når Statnett fortsatt søker Olje- og energidepartementet om tilførsel av ny egenkapital i milliardklassen. Etter en lang årrekke uten store investeringer, gjennomfører Statnett store investeringer som ledd i å trygge forsyningssikkerheten for strøm i Norge. - Regjeringen vektlegger behovet for en bedre og tryggere energiforsyning, sa olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, som la vekt på at overføringsnettet for strøm har stor nok kapasitet i hele landet. Hjemfall opprettholdes Statsråden gjorde det klart at regjeringen vil ha et sterkt offentlig eierskap i vannkraftsektoren, og at hjemfallsordningen skal opprettholdes. Departementet har mottatt rundt 320 høringsuttalelser til den offentlige utredningen om hjemfall som ble utført i 2003, og departementet foretar nå en gjennomgang av uttalelsene. Mer fornybar energi Et annet viktig poeng i Odd Roger Enoksens foredrag var potensialet og behovet for mer fornybar energi. - Ny miljøvennlig kraftproduksjon må til, og regjeringen vil øke Enovas samlede mål for energisparing og miljøvennlig energi, som pr. i dag er på i alt 12 TWh (12 milliarder kilowattimer) innen 2010. Parallelt med dette legger regjeringen opp til en ambisiøs politikk når det gjelder bruk av gass i Norge. Meget store investeringsbehov Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter understreket det kritiske i behovet for nye nettinvesteringer. Han fulgte opp statsråd Enoksens foredrag på Høstkonferansen med å skissere spesielle utfordringer Norge står overfor i videreutviklingen av kraftsystemet. - Vi ønsker forsyningssikkerhet. Investeringene vi står overfor i sentralnettet levner lite håp om lavere nettleie, sa Hoelsæter. Den største utfordringen Regionale ubalanser i kraftforsyningen er den største utfordringen. - Forsyningssituasjonen i Midt-Norge er kritisk. - Uten ny produksjon eller økt nettkapasitet inn til området vil det økte forbruket gi stort kraftunderskudd i hele Trøndelag og et svært stort kraftunderskudd i Møre og Romsdal. - Det er da høy sannsynlighet for å komme i en svært anstrengt kraftsituasjon, med fare for rasjonering. Dagens system kan ikke betjene forbruket i Midt-Norge i 2010, ikke minst på grunn av at nye store industrianlegg som gassbehandlingsanlegget i Aukra og mange andre kraftforbrukende bedrifter vil ha behov for mer enn hva dagens produksjon og nett i dette området kan dekke.