Regjeringen har fredag vedtatt å verne skogsområder landet rundt, samt våtmarksområder ved Tyrifjorden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen verner skog- og våtmarksområder

25 skogsområder landet rundt, samt våtmarksområder ved Tyrifjorden er nå vedtatt vernet. Områdene er viktige for truede arter og naturtyper.

– Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

14 av de nye verneområder ligger i Troms og eies av Statskog SF. De øvrige områdene er frivillig vern av privateid skog i ulike steder i landet.

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Til nå er det vernet nær 3,4 prosent av den produktive skogen i landet, og om lag 4,6 prosent av det samlede skogarealet. Totalt er det vernet om lag 117 km² nytt verneareal, hvor om lag 63 km² er produktiv skog.

Det er også besluttet å verne våtmarksområder ved Tyrifjorden.

– Her finner vi noen av Norges aller viktigste områder for våtmarksfugl, sier Elvestuen.

Øyer og skjær blant annet i Tyrifjorden er viktige hekkeholmer for makrellterner, hettemåker og flere andre typer måker.

Verneområdene er også levested for sjeldne og sårbare plantearter, i tillegg finnes det flere rødlistede naturtyper i områdene. Verneplanen for Tyrifjorden omfatter sju naturreservater og seks biotopvernområder på til sammen cirka 21,4 km².

Beslutningen om verningen av skogs- og våtmarksområdene ble vedtatt i statsråd fredag.