Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen fra Rambøll.

Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen fra Rambøll.

Rambølls bærekraftspris til Byggeplan Klypen og Bane Nor

For 16. gang deler Rambøll ut sin bærekraftspris. Prisen tildeles internt og til kunden Rambøll og Henning Larsen arbeider sammen med i prosjektet. I år gikk bærekraftsprisen til Bane Nor og Byggeplan Klypen.

Prosjektet er en del av Follobanen.

– Klima og miljø hensyntas blant annet gjennom materialvalg og plangrep for å redusere CO2-utslipp. I tillegg bevares all eksisterende natur, som er en del av et viktig, sammenhengende grøntareal i bykjernen. Prosjektteamet har i løsningsforslaget også minimert graving i kulturlag, og gjort alt som kan gjøres for å ta vare på og fremheve kulturminner i Middelalderparken. Sosial bærekraft ivaretas gjennom tilrettelegging for universell utforming, som utjevner forskjeller og inviterer alle til å bruke parken. Prosjektet har levert et godt økonomisk resultat, får svært gode tilbakemeldinger fra kunden, og er et eksempel på at bærekraft er god butikk, heter det i en pressemelding fra Rambøll.

– Jeg vil gjerne formidle viktigheten av å avmystifisere det å arbeide med bærekraft. Vi har hatt fokus på at terskelen skal være lav for å diskutere bærekraft, viktig at ingen føler at de kan ‘dumme seg ut’ gjennom å foreslå tiltak eller spørre hva noen mener. Vi har også hatt søkelys på å ha en nysgjerrig og lyttende tilnærming til bærekraft, sier prosjektleder Kaisa Stina Tofthagen i Rambøll i meldingen, og peker på at hun er opptatt av å formidle godt samarbeid og kommunikasjon i prosjektorganisasjonen og med kunden, som suksessfaktorer for god gjennomføring av prosjektet.

– Takket være det gode samarbeidet med dere har vi i fellesskap fått til en fantastisk utvikling av et område som tidligere var preget av tung infrastruktur. Dette vil bli et stort løft for Oslo og denne delen av byen, uttaler prosjektleder i Bane Nor, Jon Børresen, overfor Rambøll i meldingen.

Som en del av bærekraftsprisen får prosjektteamet i Byggeplan Klypen 30.000 kroner øremerket en utviklingsreise.

Parken er under bygging og skal stå klar sommeren 2024.

Ill. Rambøll/Henning Larsen
Ill. Rambøll/Henning Larsen