Strekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll

Strekningen starter ved utløp av Rogfast i Bokn kommune og går nordover mot Hope nord for Førde i Sveio kommune. De blå linjene illustrerer søkeområdet for ny trase på den første delen av strekningen fra Bokn. Den grønne og den oransje linjen illustrerer to hovedalternativ som skal utredes. Illustrasjon: Rambøll

Rambøll signerte E39-kontrakt

Statens vegvesen har gitt Rambøll oppdraget med å planlegge strekningen fra Bokn til Hope som en del av ferjefri E39 mellom de to byene på Vestlandet.

Rambøll skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for en parsell av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen. Strekningen er om lag 57 kilometer lang og går gjennom tre kommuner: Bokn, Tysvær og Sveio. Den starter ved utløpet av Rogfast i Bokn kommune og ender på Hope nord for Førde i Sveio kommune.

– Statens vegvesen ser frem til å jobbe med et svært kompetent team fra Rambøll på denne viktige strekningen mellom Stavanger og Bergen. Prosjektet har mange utfordringer som skal løses, og vi er sikre på at vi med et godt samarbeid vil nå målene vi har satt for arbeidet med kommunedelplanen, sier Henry Damman, planleggingsleder for prosjektet i Statens vegvesen, i en pressemelding.

– Vi skal arbeide fram løsninger som reduserer kostnader og øker samfunnsnytten, samtidig som prosjektet har mål om å redusere klimagassutslippene i tråd med omstilling mot et lavutslippssamfunn, sier Marit Loland Tveit, prosjektleder og bærekraftskoordinator Transport i Rambøll, i meldingen.

Hun forteller at Rambøll skal benytte moderne teknologi sammen med faglig spisskompetanse til å finne veilinjen som er best mulig i forhold til klimagassutslipp i anleggsfasen og driftsfasen og som tar hensyn til naturen i dette kystlandskapet.

- Klimagassutslippene fra veien etter at det er satt på trafikk, er langt større enn under byggefasen, og dette vil vi ta med i regnestykket. Det kan være en utfordring å kombinere dette med et linjevalg som også reduserer byggekostnadene, men den utfordringen går vi løs på med gode verktøy, teknologisk spisskompetanse og friskt mot, sier Loland Tveit.

Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge signerte mandag kontrakten med Statens vegvesen elektronisk via Teams.
Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge signerte mandag kontrakten med Statens vegvesen elektronisk via Teams.