Rådgjevar/Seniorrådgjevar - byggfagleg kompetanse - Region vest

Husbanken har ei sentral rolle i gjennomføringa av norsk bustadpolitikk. Vi supplerer marknaden for å medverke til at alle kan bu godt og trygt. Dei viktigaste verkemidla våre er lån og tilskot, bustønad, informasjon, kompetansebygging og kunnskapsdeling. Sentrale samarbeidspartar er kommunar, byggenæringa, kunnskapsmiljø og andre velferdsaktørar. Husbanken sitt viktigaste satsingsområde er tilbod til vanskelegstilte på bustadmarknaden. Andre satsingsområde er universell utforming og miljøvenleg bustadbygging. Husbanken har kontor i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim. Vi er om lag 340 tilsette.

FirmaHusbanken
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist30.09.2014

Region vest omfattar fylka Sogn- og Fjordane, Hordaland og Rogaland, og vi held til i moderne lokalar i Solheimsviken i Bergen. Vi er 44 medarbeidarar og jobbar tett saman i eit tverrfagleg miljø.

Husbanken er ei andrelinjeteneste med tett kontakt mot kommunar, andre statlege etatar, byggjebransjen, kompetansemiljø, interesseorganisasjonar og andre relevante organisasjonar. Arbeidet ved regionkontoret er organisert i seksjonar, men dei ulike fagmiljøa jobbar tverrfagleg, både internt ved kontoret og i heile Husbanken, for å oppnå best mogleg resultat. Det er også tett kontakt med Husbanken sentralt.

Den statlege arbeidsstyrken skal spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønsamansetting og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Husbanken er ein IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkjarar med nedsett funksjonsevne.

Arbeidsoppgåver

Husbankens skal tilsetje ein ny medarbeidar med byggfagleg kompetanse. Husbanken har eit breidt spekter av oppdrag i norsk bustadpolitikk og forvaltar ulike lån og tilskot, mellom anna investeringstilskot til sjukehiemar og omsorgsbustadar, tilskot til utleigeboligar for vanskelegstilte grupper og lån til utbetring og nybygging. Vi vektlegg god bustadkvalitet som universell utforming, miljø- og energivenlege bustader samt god byggeskikk. Ein viktig del av Husbanken sitt arbeid er samhandling og dialog med kommunar, byggebransje og kompetansemiljø innan dei nemde områda.

Vi søkjer etter ein person som først og fremst skal jobbe med sjukeheimar og utleigeboligar. Vidare kunne gje fagleg råd og veidledning, samt bidra til gode prosjekt som ivaretek brukargruppene sitt behov. Utbedring av eksisterande bustadar og nybygg, kan og vera aktuelle arbeidsområde.

Kvalifikasjonar

Relevant utdaning på masternivå

Relevant erfaring og praksis innan det byggfaglege feltet, er ynskjeleg

Utdanningsnivå

Høgskule/universitet

Personlege eigenskapar

God vurderingsevne

Kunne ivareta heilskapleg tenking

Gode samarbeidsevne

Interessert i bustadspørsmål

God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Vi tilbyr

Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar innan eit spanande fagfelt med høve for fagleg utvikling

Fleksitidsordning og fleksible arbeidstidløysingar

Stillinga blir løna som 1434 rådgjevar i lønstrinn 52 – 60 eller som 1364 seniorrådgjevar, lønstrinn 61 - 75. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Arbeidssted:

Solheimsgaten 11, 5058 Bergen

Kontaktinfo:

Kari Fotland, Avdelingsdirektør, 55306642 / 41108088

Mabel Johansen, Regiondirektør, 55306606 / 91132109

Søk stillinga her

Vis flere stillinger: