Prosjekteringsleder offentlig plan

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist25.11.2018

Vi søker nå Prosjekteringsleder offentlig plan (arealplanlegger) til planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Lysaker. Stillingen er nyopprettet. Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å bedre togtilbudet på Østlandet, i et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjekt!

For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. KVU for Oslo-navet konkluderte med at det er behov for en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging prioritert i første seksårsperiode, og investeringskostnaden anslått å ligge i overkant av 40 milliarder kroner.

Bane NOR vil få ansvaret for den omfattende og krevende planleggingsoppgaven. Dette arbeidet kan du være med å lede. Prosjektet vil tilhøre enheten Plan og utredning i Utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger med tilhørende knutepunkter og serviceanlegg for togtrafikk i Bane NOR, og har en prosjektportefølje som blant annet inkluderer Follobanen og InterCity-utbyggingen. Plan og utredningsavdelingen er ansvarlig for prosjektene til og med nivå kommunedelplan, inkludert konsekvensutredning, tekniske planer og planlegging av knutepunktene.

I prosjektet og Plan og utredningsavdelingen vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kollegaer og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter. Avhengig av kvalifikasjoner og interesse vil det være mulig å følge prosjektet inn i byggefase, eventuelt gå inn i nye planleggingsoppgaver når planfasen for ny jernbanetunnel gjennom Oslo er avsluttet.

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef, og arbeidssted er Oslo.

NB: vi vurderer søknader fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen hvis du er interessert!

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med KU
 • Samarbeide med forslagsstillere for tilgrensende planer, herunder Ruter, Oslo sporveier og Fornebubanen. Vurdere og kommentere andre relevante eksterne planer, f.eks utbyggingsplaner, reguleringsplaner, kommunale og regionale planer, opp mot planlegging av ny Oslotunnel.
 • Kommunikasjon med planmyndighet og andre offentlige og private aktører
 • Tilrettelegge for gode informasjons- og medvirkningsprosesser
 • Følge opp rådgivernes arbeid med planlegging og leveranser, med særlig vekt på planlegging etter Plan- og bygningsloven og sammenhengen med den tekniske planleggingen. Sentralt vil være oppfølging av rådgivers arbeid med og leveranser av kommunedelplan, KU, samt nødvendig beslutningsgrunnlag til oppdragsgiver
 • Oppfølging av fremdrift og kvalitet iht kontrakt
 • Oppgaver og organisering vil kunne endres utover i prosjektperioden

Kvalifikasjoner

 • Inngående kjennskap til Plan- og bygningsloven
 • Erfaring fra komplekse planprosesser, gjerne knyttet til planlegging av store byutviklingsprosjekter eller samferdselstiltak
 • Kunnskap og interesse for samspillet mellom jernbaneutbygging og byutvikling. Det er ønskelig med erfaring fra prosessledelse.
 • Høyere utdanning innen arealplanlegging, siv.ing/ingeniør, arkitekt/landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Minimum fem års erfaring fra planprosjekter
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Utdanningsretning

 • Ingeniørfag
 • Bygg og anlegg
 • Samfunns- og arealplanlegging
 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Interesse for samferdselsprosjekter og et ønske om å bidra til gode og enhetlige løsninger
 • Interesse for planprosesser, styring av store prosjekter, kollektivtransport og miljø, byutvikling og kommunikasjon
 • Ønsker om å bidra til gode og helthetlige løsninger for samfunnsutviklingen de kommende tiårene
 • Er samfunnsengasjert, strukturert, og samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med relevante aktører
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personal billett med NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Spørsmål om stillingen

Knut Hauge
Rådgiver, Prime People HR Solutions
knut.hauge@primepeople.no
+4793211972

Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør
48 05 84 14

Hans Petter Lier
Fung. Prosjektsjef
90 02 56 44

Søk stilling

Vis flere stillinger: