Prosjekteringsleder - ny Sentrumstunnel

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2018 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.

Firma Sporveien
FylkeOslo
Søknadsfrist22.09.2019

Vil du være med å planlegge fremtidens T-banesystem?

Sporveien har nå fått byggherreansvaret for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum og skal lede arbeidet med forprosjekt, prosjektering og bygging. Forprosjektet skal gjøres i samarbeid med Ruter som har fått ansvar for reguleringsplan og KVU. Vi søker nå etter en dyktig prosjekteringsleder til forprosjektet.

Kort om prosjektet

Den store befolkningsveksten i Oslo og Akershus krever gode mobilitetsløsninger, og Sporveien samarbeider med både kommunale og statlige fagaktører for å utvikle kollektivtransportnettverket. T-banens rolle er å frakte store reisestrømmer raskt og effektivt inn til de store knutepunktene. For å kunne møte fremtidens transportbehov må alle grenbaner få flere avganger. Det er ikke plass til flere tog gjennom eksisterende T-banetunnel, og det planlegges nå en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum bygger opp om det nasjonale nullvekstmålet om at persontrafikkveksten i hovedstadsområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, samt målsettingen i Oslo kommune om å redusere biltrafikken med 1/3 innen 2030.

Planprogrammet for ny T-banetunnel ble fastsatt i Oslo kommune 2. juli 2019 og arbeidet med reguleringsplan, KVU og forprosjekt kan settes i gang. Med bakgrunn i tidligere erfaringer planlegges det å gjennomføre teknisk forprosjekt parallelt med reguleringsplanarbeidet. Det antas at reguleringsplanen og forprosjektet vil være klart for kvalitetssikring 2 og politisk behandling i 2023. Forprosjektet gjøres i samarbeid med Ruter som har ansvar for reguleringsplanen.

Arbeidsoppgaver:

Du vil være bindeleddet mellom byggherre, rådgiver, brukergrupper og offentlige etater samt være en pådriver for at beslutninger tas som er nødvendige for at prosjekteringen skal kunne oppfylle sine mål- og kvalitetskrav. Du sørger for involvering av relevante faginstanser internt og eksternt for å håndtere grensesnitt og sikre helhetlige løsninger samt oppfølging av kontrakt med rådgiver. Du skal sikre at prosjekteringsarbeidet blir utført i henhold til Sporveiens styringssystem, teknisk regelverk og eksterne krav.

Krav til kvalifikasjoner:

Du er utdannet sivilingeniør eller ingeniør med relevant fagkrets (bygg, anlegg, jernbanefag) og har erfaring fra prosjekt og/eller prosjekteringsledelse av bygg- og anleggsprosjekter. Det er en fordel med kjennskap til krav og standarder innenfor bygging av jernbaneanlegg inkludert jernbaneloven med forskrifter. Du har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Du etterlever og er en rollemodell for Sporveiens verdier som erpålitelig, engasjert og samhandlende. Du har evnen til å koordinere og prioritere oppgaver, og tar initiativ, er ansvarsbevisst og en pådriver. Du kan kommunisere og samarbeid med andre på tvers av fag og bakgrunn samt jobbestrukturert, systematisk og kvalitetsorientert.

Hvorfor Sporveien:

  • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
  • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingene som prosjektsjef og prosjektleder kan fås ved henvendelse til Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch på tlf. 982 10 004 eller e-post hanna.rachel.broch@sporveien.com

Vi imøteser din søknad og CV innen 22. september.

Søk stilling

Vis flere stillinger: