Nye Tveten ungdomsskole. Ill. HR Prosjekt

Prosjekterer miljøskole for Porsgrunn kommune

HR Prosjekt AS sitt fagmiljø for arkitektur, rådgivning og prosjektering er engasjert av Porsgrunn kommune som prosjekteringsgruppe for å prosjektere Nye Tveten ungdomsskole.

Direktør Niclas Berlin Nilssen og prosjekteringsleder Irfan Ahmed Aftab fra HR Prosjekt. Foto: HR Prosjekt

Det er lagt opp til at prosjektet vil være et foregangsbygg innenfor miljø- og klima, hvor skolen for å oppfylle kommunens miljøambisjoner skal klassifiseres som et Breeam-Excellent sertifisert bygg, innfri passivhusstandard, prosjekteres som et nullutslippsbygg (ZEB-OM), og bygges med utstrakt bruk av massivtre. I tillegg vil oppdraget gjennomføres som et LEAN- og VDC-prosjekt med involverende planlegging.

HRP er store innen prosjektadministrasjon, men har også gjennom de siste årene bygget opp et rådgivermiljø med over 50 prosjekterende ressurser.

– I leveransen til kommunen er det medtatt konsept-, skisse- og forprosjekt, totalentrepriseunderlag, kvalitetssikring av rom- og funksjonsprogram, kalkyle og diverse utredninger for miljøeffektive tiltak. HRP leverer 23 ulike fag i prosjekteringen, hvor 20 av disse er fra ulike deler av egen organisasjon, heter det i en melding fra selskapet.

På samme tomt
Nye Tveten ungdomsskole skal etableres som et nybygg på samme tomt som dagens ungdomsskole.

Eksisterende skole er bygd i 1959 som en av landets første ungdomsskoler.

Våren 2019 ble det utarbeidet en forstudie for både nåværende og fremtidig elevantall, rom- og funksjonsprogram og målsetning. Det ble også utarbeidet skisse og forprosjekt. På senåret 2019 ble det politisk vedtatt at skolen i stedet for oppgradering skulle rives og erstattes av ny skole på samme eiendom. Rivningen omfatter ungdomsskolen, gymsal og kunst- og håndverksbygg. Når den nye skolen står ferdig vil den representere en sammenslåing av dagens Tveten ungdomsskole og Stridsklev ungdomsskole.

360 elever
Nye Tveten ungdomsskole er dimensjonert for fire paralleller per årstrinn, som utgjør cirka 360 elever inklusiv introduksjonsklasse og «bovis» elever (bovis: kommunalt grunnskoletilbud for elever med ulike lærevansker). I tillegg vil skolen være arbeidsplass for cirka 45 ansatte. Skolen skal bygges med tradisjonell klasseromsinndeling. Arealer for kroppsøving inngår ikke i prosjektet, da denne funksjonen ivaretas av eksisterende Eidangerhallen. Programmert bruttoareal er på cirka 4.500 kvadratmeter.

Direktør for arkitektur, rådgivning og prosjektering, Niclas Berlin Nilssen, og prosjekteringsleder Irfan Ahmed Aftab i HRP, opplever det som spennende at en offentlig byggherre tør å satse på miljøprosjekter.

– Særlig givende er det å kunne jobbe med fokus på miljø allerede fra prosjektets oppstart. HRP ser på prosjektet som et foregangsprosjekt også for egen bærekraftstrategi, hvor HRP ønsker å være i led for prosjektering med fokus på de riktige løsningene for både prosjektet og miljøet - i dag og i fremtiden, sier de to rådgiverne.

Nye Tveten Ungdomsskole skal Breeam-Nor-sertifiseres til nivå Excellent. Foreløpig preanalyse viser at skolen vil kunne oppfylle en poengsum på 79,5 prosent, hvor minimumskravet for å oppnå Excellent er en poengsum på ≥ 70 prosent. Prosjektet har et mål om å tilfredsstille nullutslippsbygg. Nullutslippsbygg er i prosjektet definert som ZEB-OM(÷EQ), energibruken i drift skal reduseres til minimum gjennom å designe bygget som et passivhus, samt bruke energieffektive tekniske løsninger inkludert energiforsyning med høy virkningsgrad. Det vil i tillegg være behov for bruk av solceller på hele taket for å oppnå målet.

HRP sitt forenklede skisseprosjekt er i mai overlevert byggherre for videre politisk behandling. Skisseforslaget skal bearbeides videre i en forprosjektfase der arkitekt, miljørådgivere, tekniske fagrådgivere, byggherre, driftspersonell og brukere skal optimalisere løsningene innenfor de gitte tekniske og økonomiske rammene i prosjektet.

– Koronasituasjonen har gjort at prosjekteringsfasen gjennomføres utelukkende med digitale samhandlingsmøter, bruker- og driftsinvolvering og byggherremøter på Teams. All prosjektutveksling gjøres på Bimsync som er tatt i bruk som prosjekthotell, BIM-fremviser, og oppfølging av aksjonslister som erstatter møtereferat. Det ble også foretatt digital skolebefaring med brukergruppen, sier Aftab.

Det er planlagt at skolen skal stå ferdig til skolestart 2022. Prosjektet vil gjennomføres som en totalentreprise, med en forventet ramme rundt 200 millioner kroner.