Planleggingen av E6 Manglerudprosjektet er i gang (illustrasjon: Statens vegvesen).

Planleggingen av E6 Manglerudprosjektet er i gang

E6 Klemetsrud – Ulven er en viktig veg, både nasjonalt og lokalt, som i dag har for stor trafikk i forhold til vegens kapasitet og standard. Til sommeren 2015 skal Statens vegvesen legge fram forslag til planprogram.

Statens vegvesen har som mål at gjennomgangstrafikken skal skilles fra lokaltrafikken, forholdene for gående, syklende og kollektivreisende skal bedres og en ny tunnel fra Abildsø til Bryn/Ulven skal bedre miljøet for de som bor langs denne vegen i dag, skriver etaten på sin internettside.

Finansiering Oslopakke 3/ KVU O3

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er E6 Manglerudprosjektet prioritert med oppstart i perioden 2018-2023 med 200 mill. kr. i statlige midler og 800 mill. kr annen finansiering. Oppstart på parsell 2 er forutsatt finansiert gjennom egne bomstasjoner/snitt. 

(Kilde: Statens vegvesen)

Dagens E6 mellom Klemetsrud og Ulven påfører naboene til vegen store miljøbelastninger i form av støy, støv og annen forurensning. Den ca. 13 km lange strekningen er overbelastet, har dårlig standard i forhold til trafikkmengdene og har tidvis store forsinkelser. Køene fører til økt trafikk på lokalvegnettet og kollektivknutepunktene er dårlig tilknyttet hovedvegnettet. Dette gjør det vanskelig å etablere et effektivt og attraktivt busstilbud på hovedvegen. Miljøutfordringene må derfor ses i en større sammenheng enn de vi har langs E6.

Prosjektet er delt inn i to delparseller:

- E6, utbedret mellom Klemetsrud og Ryen med nytt kollektivfelt/tungbilfelt i begge retninger

- Tunnel fra Abildsø til Bryn og videre til Ulven/Teisen

Hovedmålet med prosjektet er bedre bymiljø med mindre støy og lokal luftforurensing. Bussen skal hjelpes frem ved å øke kapasiteten for buss på E6 og Ring 3 med kollektivfelt i begge retninger. Prosjektet skal bygge attraktive og trygge gang- og sykkelveger langs E6 og Ring 3. Det er også et mål å gjøre det bedre og mer forutsigbart for godstransporten på E6.

Statens vegvesen skriver at det er gjennomført en mulighetsstudie. Denne viser at det er mulig å bygge tunnel for E6-trafikken som skal forbi området Abildsø-Bryn-Ulven, uten at dette gir mer trafikk inn mot Oslo sentrum.

Første etappe er bygging av kollektivfelt/ tungbilfelt i begge retninger mellom Klemetsrud og Ryen. Statens vegvesen skal også se på trafikkavviklingen i Ryenkrysset og vurdere tiltak for å redusere køene mot Operatunnelen (Svartdalstunnelen).

Sommeren 2015 skal Statens vegvesen legge frem forslag til planprogram, og jobber nå videre med mer detaljerte løsninger på strekningen Bryn-Teisen-Ulven. Etter at planprogrammet er godkjent, vil det ta 2-3 år å ferdigstille reguleringsplan for den første delen av prosjektet Klemetsrud-Ryen.

Det blir jobbet parallelt med planene for strekningen Abildsø – Ulven, men reguleringsplanen for denne strekningen vil ta noe mer tid.

Etaten inviterer til å komme med innspill i en tidlig fase av planarbeidet ved utarbeidelse av planprogrammet.

Formell oppstart av planarbeidet vil skje etter sommeren 2015 når planprogrammet sendes på høring.