Ill. Nye Veier

Planlegging av nye E18 Dørdal-Grimstad et viktig skritt videre

På møte på Broklandsheia 23.januar ble planprogrammet for ny E18 Dørdal – Grimstad fastsatt. Det var styret for det interkommunale plansamarbeidet for de berørte kommunene som fattet vedtaket.

- Dette vedtaket bringer oss et viktig skritt videre i arbeidet med ny E18 fra Dørdal til Grimstad. Jeg er glad for at vedtaket er enstemmig og at alle kommunene står bak. Som politikere er vårt bidrag å bli enige oss imellom og med Nye Veier om en felles kommunedelplan for hele strekningen. En rask utbygging av en firefelts E18 er det viktigste samfunnsprosjektet i vår region og vår landsdel på lang tid. En helhetlig firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand rykker stadig nærmere, sier Per Kristian Lunden, leder for styret i det interkommunale plansamarbeidet.

- Med dette vedtaket håper jeg at vi har lagt grunnlaget for å starte bygging av den resterende strekningen fra Dørdal og vestover allerede i 2020. Da kan hele veien stå ferdig i 2024-25. Vi får en bedre, tryggere og mer behagelig vei som utvider bo- og arbeidsmarkedene våre. Vi får et nærområde med flere arbeidsplasser innenfor en kjøreavstand på 45-50 minutter. Næringslivet får også en helt annet rekkevidde siden området for konkurranse, samarbeid og utvikling av kompetanse utvides betraktelig, sier Lunden.

I vedtaket slår styret fast at de fortsatt mener at østre korridor utenom Brokelandsheia er uaktuell. 

- Vi tar til etterretning at Nye Veier ønsker korridoren utredet for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag. Styret forventer imidlertid at ytre korridor tas ut som alternativ før planforslaget legges ut til offentlig høring, sier Lunden.

Planprogrammet som ble vedtatt i dag fastslår hvilke korridorer som skal vurderes videre i konsekvensutredningen. Dette skal igjen munne ut i en kommunedelplan som skal være ferdig behandlet i de berørte kommunene innen august 2019.

Det formelle vedtaket lyder:
Forslag til Planprogram, revidert 23.01.2019 (vedlagt saken) fastsettes i hht plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 samt KU-forskriften § 16, og legges til grunn for konsekvensutredning av kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad. Styret vedtok også at videre planlegging må E18 og Fylkesveg 416 fra E18 til Risør sentrum sees i sammenheng.

Følgende kommuner inngår i det interkommunale plansamarbeidet:

Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.