Planlegger ny rv. 2

Statens vegvesen har nå begynt å planlegge ny firefelts rv. 2 mellom Nybakk i Akershus og Herbergåsen i Hedmark.

Aller først skal de gjøre arkeologiske undersøkelser på hele strekningen, melder vegvesen.no.

Kommunedelplan for strekningen ble vedtatt i mai 2003. Statens vegvesen har i år fått planmidler slik at de nå kan starte opp reguleringsplanarbeidet for delstrekningene 2 Nybakk – Herbergåsen og 3 Herbergåsen – Slomarka.

I den vedtatte kommunedelplanen er det avsatt en 200 meter bred korridor. Med korridor mener man det området som er satt av til å planlegge veglinjen innenfor. Reguleringsplanen vil danne det juridiske grunnlaget for vegbyggingen og innebærer en detaljert prosjektering av veglinjen og veganlegget. De håper reguleringsplanen er ferdig politisk behandlet høsten 2014.

Arkeologiske undersøkelser
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet seter Kulturminneloven krav til at det skal gjennomføres arkeologiske undersøkelser (prøvegravinger) i planområdet med eventuelle utgravinger av interessante funn. Ved helt spesielle funn kan disse få innvirkning på plassering av veglinjen. Det er derfor vikti å få gjennomført prøvegravinger så tidlig i planprosessen som mulig. For mer informasjon om de arkeologiske undersøkelsene viser Statens vegvesen til eget varsler om arkeologiske undersøkelser på din eiendom.

Åpne møter
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøter i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene i Nes og Ullensaker kommuner. Møtene holdes 23. 24. og 25 april kl. 18 – 20 på Lillerommen på Vormsund.

Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøter i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene i Sør-Odal kommune. Møtene holdes 7. og 8. mai på Sanngrunn.

Se plankart over strekningen her