Ill. Statens vegvesen

Planforslaget for ny E39 Lyngdal vest - Ålgård oversendt Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen ved Vegdirektoratet har nå oversendt til Samferdselsdepartementet forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal vest til Ålgård med anbefalt trasevalg.

- Planforslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen er i tråd med fastsatt planprogram, og planforslaget har vært på høring i perioden 15. oktober 2019 til 10. januar 2020, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) utarbeidet en kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet er gjennomført som statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er vedtaksmyndighet.

Statens vegvesen har utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland, med varianter på delstrekninger.

- Statens vegvesen anbefaler en fremtidsrettet ny E39 med god trafikksikkerhet og god framkommelighet. Planen omfatter ny 4-feltsvei for E39 på 95,1 kilometer, med 8 kryss, vegbredde 23 meter og en kalkulert kostnad på 34.660 mill. (2020-kr), heter det i meldingen.

Korridor A1-R2 m/V4a anbefales vedtatt i hele planens lengde fra Lyngdal vest til Ålgård.

- Siden dette er en statlig plan er det ikke innsigelsesmulighet. Dersom kommunen hadde vært planmyndighet vil Statens vegvesen ikke hatt innsigelse til Korridor A1-R1 m/V2b,V3a,V4a, men sagt at denne kan aksepteres. Andre korridorer og varianter frarådes.

- Anbefalt korridor A1-R2 har litt lavere kostnad, er 3.1 kilometer lenger og har 1,6 milliarder kroner dårligere samfunnsnytte enn korteste korridor A1-R1. 

Høringsuttalelsene har avgjørende betydning for anbefalingen av korridor A1-R2, spesielt innkomne uttalelser knyttet til etterfølgende forhold:

• Mineralressursene i Øygrei-området (Ualandsdalen område Tekse-Årrestad) har stor nasjonal og internasjonal verdi som ny E39 i minst mulig grad må berøre.

• R2 har størst nærhet og bedre kryssplassering i forhold til det største bo- og arbeidsmarkedet i Eigersundsområdet, med nasjonal havn og ca. 15.000 innbyggere.

• R2 gir noe mer avlastning av trafikk på Fv.44 (Egersund-Brusand-Bryne-Sandnes).

• R2 forventes å kunne optimaliseres med reduserte kostnader i større grad enn R1.

• R1 må legges utenom mineralforekomstene og blir i praksis lenger enn vist på kartet.

• Anbefalt korridor er ikke i konflikt med Jolifjell skyte- og øvingsfelt.

• Anbefalt korridor har gode kryssplasseringer og gode tilførselsveier til eksisterende veinett.

- Etter justering og optimalisering forventes forskjellen mellom korridorene og bli mindre med hensyn til lengde og trafikantnytte.