De siste to årene er fylkesvegene langs Randsfjorden betydelig opprustet. Illustrasjonsfoto

Over 100 km fylkesveger langs Randsfjorden fornyet

På to år har Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen utbedret og lagt nytt dekke på ca. 106 km fylkesveg ved Randsfjorden. Dette har kostet ca. 165 millioner kroner.

Tiltakene har stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet for trafikantene som bruker fylkesvegene 34, 245,139 og 240 i Land og på Hadeland, melder Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune i en felles pressemelding.

Fakta om arbeidet på fv. 34 og fv. 245

Rundt 300 stikkrenner og 120 avkjøringsrenner har blitt skiftet

Ca. 4,3 km nye rør har blitt lagt ned

Ca. 50 kummer har blitt skiftet

Ca. 160 km nye grøfter har blitt etablert

Masser har blitt skiftet under ca. 50 000 kvadratmeter vegbane

Fjellknauser og steinblokker inntil vegen har blitt pigget bort for å øke trafikksikkerheten

Ca. 120 000 tonn asfalt ble lagt i sommer/høst

Fv. 34 på østsida av Randsfjorden har blitt rustet opp fra Brandbu til Horn og mellom Fall og Fluberg bru i år. Strekningen mellom Fluberg bru og krysset med fv. 33 på Svingvoll ble fornyet i fjor. Fv. 245 på vestsida av Randsfjorden har blitt utbedret på hele den 56 km lange strekningen mellom Jevnaker og Fluberg bru.

Til sammen har tiltakene på fv. 34 og fv. 245 kostet ca. 140 millioner kroner. I tillegg har den 14 km lange strekningen på fv. 240 mellom Vang mølle i Jevnaker og Tønnerud blitt rustet opp for ca. 25 millioner kroner.

Godt grunnarbeid er lønnsomt

Asfalt er den dyreste komponenten i vegbygging. Det er dermed lønnsomt å utføre tiltak som kan forlenge levetiden til asfalten. For å bedre tilstanden til vegen før asfaltering, har Vegvesenet gjennomført omfattende vedlikeholdstiltak på flere fylkesveger, blant annet i Randsfjord-distriktet.

Dette arbeidet innebærer bl.a.:

- Drenering av vegkroppen ved å reetablere grøfter. Vann som står i vegkroppen svekker bæreevnen

- Fjerning av torvkanter og utskifting av stikkrenner for å bli kvitt overvann

- Kartlegging av punkter med dårlig bæreevne og utbedring av disse

Det opplyses at vedlikeholdsprosjektene blir gjennomført etter «Godt nok-prinsippet», hvor man tar utgangspunkt i den eksisterende vegen, uten å bygge helt ny veg, som kanskje krever ny trasé. Målet er å utføre tiltakene i riktig omfang, kvalitet og kostnad for vegen det gjelder. Tiltakene skal stå i forhold til vegens funksjonsklasse og trafikkmengde.

Vil redusere etterslepet

Oppland fylkeskommune bruker cirka 400 millioner kroner gjennom låneopptak på omfattende vedlikehold av fylkesvegnettet i perioden 2015 – 2018.

– Det er viktig å stanse det store vedlikeholdsetterslepet som har bygget seg opp over lang tid, sier leder i Oppland fylkeskommunes komité for Samferdsel og trafikksikkerhet, Anne Elisabeth Thoresen (AP).

På de vegene som ble rustet opp med vedlikeholdstiltak i fjor, har det i år blitt lagt ca. 120 000 tonn asfalt til en pris av 94 millioner kroner. Med godt grunnarbeid før asfaltering er målet at denne investeringen skal holde i mange år framover på disse vegene.

– Fylkeskommunen ønsker å ta vare på det eksisterende vegnettet og vil fortsatt bruke betydelige midler på målrettet og nødvendig vedlikehold, sier hun.

Grundig kartlegging av fylkesvegene

Før omfattende vedlikeholdsarbeid blir satt i gang, gjennomfører Statens vegvesen en kartlegging for å finne ut hvilke vegstrekninger som er egnet til dette, og hvilke tiltak som lønner seg. Vegvesenet har bygget opp et eget fagmiljø innenfor feltet «tyngre vedlikehold».

I Oppland har dette fagmiljøet gjort følgende forberedelser før vedlikeholdsarbeidet har blitt satt i gang på fylkesvegene:

- Registrert tilstand på overvannssystemene. Hva kan beholdes, repareres, og hva må skiftes?

- Utført bæreevnemålinger ved hjelp av ny teknologi, dvs. TSD-målinger og fall-lodd. Svakheter i vegen blir avdekket og man kan planlegge hvor og hvordan vegen bør forsterkes.

- Planlagt en evaluering av utførte tiltak som en bacheloroppgave i samarbeid med studenter fra NTNU Gjøvik våren 2018.

1,6 millioner kr. pr. km veg

De to siste årene har til sammen 123 km på fylkesvegene 245, 34, 139 og 240 langs Randsfjorden og på fv. 51 mellom Leira og Tisleidalen i Valdres blitt vedlikeholdt og asfaltert etter denne modellen. Dette arbeidet har kostet 198 millioner kroner, noe som gir en pris for vedlikeholdstiltakene på 1,6 millioner kroner pr. km opprustet veg.