Oversiktsbilde Brynseng, Foto: Sporveien

Østensjøbanen - mer enn bare T-baneoppgradering

 Østensjøbanen vil gå i tunnel, på nye skinner og over to nye bruer når Sporveien har utført den planlagte oppgraderingen av traséen mellom Brynseng og Hellerud stasjon.

Disse grepene vil gjøre det mulig å redusere kjøretiden mellom stasjonene og øke kapasiteten på T-bane nettet. Brynseng stasjon blir også  ny, og skal bidra til knutepunktutvikling og transformasjon av Brynseng.

Prosjektets bakgrunn
Østensjøbanen mellom Hellerud og Skullerud ble ombygget i 2015-2016, nå står den siste strekningen på Østensjøbanen, Etterstad Hellerud for tur. Strekningen som skal oppgraderes er 1,8 kilometer lang.

Togenes hastighet er i dag begrenset til 30 km/t over en lengre strekning med to stålbruer fra 1925 og en horisontalkurve med radius 120 meter. Bruene nærmer seg slutten på forventet levetid.

- Dette er et veldig spennende prosjekt med mange utfordringer. Prosjektet bidrar til forbedring av rutetilbudet på T-banen, men er også en viktig brikke i transformasjonen av området rundt Brynseng stasjon. Byggingen skal skje nær trafikkert T-bane, jernbane, tett trafikkerte veier og i et relativt tett byområde. Vi er derfor veldig opptatt av at både rådgiveren og entreprenøren vi velger har veldig god kunnskap og erfaring fra komplekse bynære prosjekter, sier prosjektleder Zeeshan Sheikh.

Traséens kurvede og delvis bratte utforming bidrar også til støy og stor slitasje, i tillegg til hastighetsbegrensningen. Derfor har Sporveien valgt å bygge en ny og rettere trasé som skal gå gjennom tunnel. Denne får navnet Hellerudtunnelen og blir ca. 400 meter lang, inklusive portaler. T-banen skal gå inn i terrenget cirka ti meter sør for dagens bru over Østensjøveien og komme ut nærmest mulig Hellerud stasjon.

Oppgraderingen vil gjøre det mulig å redusere kjøretiden mellom stasjonene med nesten et halvt minutt og tilrettelegge for økt kapasitet.

Forprosjekt gjennomført
Det ble gjennomført et skisseprosjekt i 2017 der flere alternativer for oppgradering ble vurdert. Sporveien besluttet å gå videre med tunnelalternativet som gir mest reduksjon i reisetid, kortere stengeperioder og mer skånsomt for Sporveiens passasjerer. Dette alternativet har blitt jobbet videre med i forprosjektet som ble ferdigstilt i juni i år.

Valg av tunnel gir plass til ny gang- og sykkelvei mellom Hellerud og Østensjøveien på den nedlagte traséen. Det er gjennomført et skisseprosjekt for dette.

- Valget av tunnel gir også klare fordeler i byggefasen. Da er planen å flytte linje 2 og 3 over på sporet til linje 4 fra Brynseng, og lage et midlertidig sporkryss mellom brua over jernbanen og dagens bru over Østensjøveien mot Hellerud. Da slipper reisende buss for bane i lengre perioder, men det vil nok bli saktekjøring og en presset situasjon driftsmessig for å opprettholde to avganger i kvarteret på hver linje. Noen korte stengninger vil bli nødvendig for å blant annet legge inn det midlertidige sporkrysset og tilkobling av den nye Hellerudtunnelen, heter det i en melding fra Sporveien.

Totalfornyelse av Brynseng
På Brynseng stasjon skal man rive alt det gamle og bygge helt ny stasjon med bredere midtplattform og bredere T-banetrasé. Fornyelsen er viktig for å håndtere fremtidig passasjervekst, men er minst like viktig for knutepunktutviklingen på Brynseng. Brynseng er et satsningsområde når det gjelder kollektivtrafikk, og det skal også bygges ny terminal for buss.

I tillegg ser Sporveien på muligheten for å bygge et nytt femtenetasjes torgbygg på toppen av stasjonen, som kan huse butikker/næring og kontorer i de nederste etasjene og ha boliger på toppen. Sporveien samarbeider med Oslo kommune om tilrettelegging og reguleringsarbeid, for så å selge til en utbygger.

Detaljprosjekteringen blir ferdig høsten 2019. Byggestart vil skje på vårparten 2020 og er planlagt ferdigstilt i 2022.