Ormen Lange gass til Aukra

Startskuddet for den største industrisatsingen i Møre og Romsdal noensinne har gått. Rettinghetshaverne til Ormen Lange-feltet utenfor Midt-Norge velger undervannsløsning kombinert med landanlegg for utbyggingen som beløper seg til 55 milliarder kroner.

Produksjonsstart for Ormen Lange er planlagt i oktober 2007. Søknad med plan for utbygging og drift planlegges overlevert myndighetene i løpet av 2003 med byggestart i 2004. Beslutningen etter snart tre år med utredninger er at Ormen Lange Lisensen i sin søknad i 2003 om utbygging og drift ønsker Ormen Lange bygget ut som et undervanns produksjonsanlegg i kombinasjon med et prosess- og eksportanlegg på land i Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Landanlegget konkurrerte med en offshoreløsning, der man måtte bygge en gigantplattform for å gjøre det samme som man nå vil gjøre på land. En slik plattform var noe rimeligere, men langt mindre miljøvennlig enn det alternativet lisensen har valgt. Omfattende gasseksportsystem Ved siden av feltutbyggingen bestående av undervanns- og landanlegg, inkluderer Ormen Lange det mest omfattende gasseksportsystem hittil på norsk sokkel. De samlede investeringer for både feltutvikling og transportrør er kalkulert til 55 milliarder i faste norske 2002-kroner og feltets levetid er mellom 30 og 40 år. Anlegget på land vil koste mellom 11 og 15 milliarder kroner. Det betyr at investeringene på Nyhamna er mer enn dobbelt så store som gigantutbyggingen til Norsk Hydro på Sunndalsøra. På platå vil feltet produsere minst 20 milliarder kbm gass per år som tilsvarer 20 prosent av forventet gassproduksjon i 2010. Ormen Lange antas å inneholde ca 375 milliarder kbm utvinnbar tørr gass og 22 millioner kbm kondensat og er dermed det største gassfeltet som planlegges utbygd på norsk sokkel. Feltet ligger 100 km utenfor kysten av Møre og Romsdal på mellom 800 og 1000 meters dyp. Bygge- og driftsfasen Byggingen vil ta tre til fire år og starter sommeren 2004. Ved siden av tomteopparbeidelsen blir de mest omfattende arbeidene det første året bygging av internveier, forlegningsrigg og anleggskai. Anslagsvis 300-500 personer vil være engasjert i begynnelsen. Offentlige tilleggstiltak, for eksempel oppgradering av vannforsyning og offentlige veisystemer, vil bli gjennomført tidlig i prosjektet. I den mest hektiske byggefasen rundt 2006 vil inntil 2 000 personer arbeide på anlegget. De fleste vil bli innkvartert i en midlertidig forlegningsrigg nær anlegget. Planleggingen bygger på at om lag 1 500 personer må innkvarteres i forlegningsrområdet. Konsekvensutredning på høring Konsekvensutredningen for selve landanlegget på Nyhamna er allerede sendt ut til høring, mens programmet for konsekvensutredningen for det totale prosjektet ble sendt ut i slutten av desember. Landanlegget på Aukra vil båndlegge ca 4,3 kmkv, inkludert støysone og sikringsfelt. Anlegget skal drives med strøm fra land. Statnett er i gang med å tilrettelegge for etablering av nytt 420 kV anlegg og 132 kV i reserveforsyning. Gassrørene langs sjøbunnen inn og ut av Nyhamna er planlagt via Bjørnsundet. En trase over land på Aukra og ut av Horremsbukta er beholdt som alternativ mulighet dersom Bjørnsundet skulle vise seg for trangt, fremgår det i en pressemelding fra Norsk Hydro. Internasjonal entreprenør I den utredningen som Hydro har laget, blir det ikke lagt skjul på at de regner med at det blir et større internasjonalt firma som kommer til å stå som bygging av terminalanlegget, trolig i samarbeid med en norsk partner. Hydro regner med at den norske andelen når det gjelder bygg-og anleggsarbeider vil bli på hele 95 prosent av potten på 1,52 milliarder kroner. Av dette vil den lokale andelen bli på 260 millioner kroner. Når Hydro i sitt overslag går ut med 51 prosent av leveransene vil skje av norske bedrifter, betyr det på den annen side at utenlandske bedrifter vil komme til å sitte med oppdrag for mer enn 5,3 milliarder kroner. Av det regnestykket som Hydro har satt opp, går det fram at den største posten vil være utstyr og materialer med i alt 3,65 milliarder kroner. Av denne summen regner man med at de norske leveransene vil utgjøre 548 millioner og av dette beløpet er den lokale andelen satt til beskjedne 82 millioner kroner, opplyser Sunnmørsposten. NOPEF krever alternativ Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) ber nok en gang om at Tjeldbergodden blir utredet som ilandføringsalternativ til Aukra for gassen fra Ormen Lange-feltet. Industriperspektivet mangler totalt i Aukra-løsningen. En ilandføring til Tjeldbergodden vil bety større muligheter for bygging av gasskraftverk i Skogn og på Tjeldbergodden og større muligheter for bruk av gass til industri og husholdninger i Trondheimsregionen, uttaler NOPEF-leder Leif Sande i pressemelding.