Marcus Lawton

Oppsummerte DigiTun på Kursdagene

For to år siden ble prosjektet DigiTun startet av Norsk Forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) ut fra et ønske om å samle arbeidet som skjer omkring digitale prosesser og digitalisering i bransjen generelt, og under årets Kursdager i Trondheim sto en oppsummering av prosjektets første del på dagsordenen.

Marcus Lawton fra Multiconsult sto for oppsummeringen, og han sier til Byggeindustrien at man nå vurderer hvordan prosjektet skal føres videre.

– Noe av bakgrunnen for prosjektet ligger i at det nå skjer mye på forskjellige områder knyttet til dette, men uten at bransjen hadde noen felles arena der man kunne diskutere og samle erfaringene som finnes, sier han. Han legger vekt på at DigiTun er ment å være en felles arene for hele bransjen, ikke bare for enkeltbedrifter.

Nyttig publikasjon
Det viktigste resultatet av arbeidet gjennom de to årene er en publikasjon om temaet, utgitt av NFF til World Tunnel Congress 2019 som fant sted i Napoli i mai.

– Omkring 30 bidragsytere fra hele bransjen delte sine erfaringer omkring digitale prosesser gjennom hele forløpet til et tunnelprosjekt, fra starten av planleggingen til gjennomført prosjekt. Disse ga innspill til og skrev artikler som ble samlet i denne publikasjonen, sier Lawton, som også forteller at publikasjonen er blitt godt mottatt.

– Riktignok kan man vel si at det meste er på et teoretisk plan, men ved hjelp av publikasjonen er det mulig å hente inspirasjon, få ideer og kanskje også gjøre det lettere å finne den kompetansen man måtte være ute etter. Dersom man er ute etter noe spesielt kan man slå opp her og finne løsninger, sier han.

Veien videre
Kurset i Trondheim ga en fyldig oppsummering, men når det gjelder veien videre sier Lawton at det er noe man arbeider med, uten å ha noen konkret plan om hva man skal gripe fatt i:

– Vi har så vidt startet med å sette ned noen punkter som det kan være aktuelt å se nærmere på fremover. Muligens kan det bli aktuelt å sette ned noe mer spesifikke arbeidsgrupper som kan ta for seg enkelttemaer, som for eksempel geologi og modellering av geologi, en annen arbeidsgruppe kan muligens ta for seg TFV-dokumentasjon, for å nevne noe. Prosjektet kan kanskje også fungere som en samlearena for bransjen når man jobber med håndbøker i Vegvesenet og så videre, sier han.

Spennende utfordring
Han legger til at for øyeblikket mangler prosjektet noen som kan lede arbeidet videre, etter at Fredrikke Syvertsen som har hatt denne oppgaven til nå er i morspermisjon.

– Dette skulle være en spennende utfordring for den som vil prøve, og om noen ønsker det er det bare å tak kontakt med NFF, sier han.

Lawton kom inn i prosjektet gjennom sitt verv som medlem av utviklingskomiteen i NFF, i tillegg er han også komitemedlem i foreningens Yngre nettverk.

– For øvrig gir hele tunnelbransjen rike muligheter, med tanke på behovet for å bygge tunneler i Norge i tiden som kommer er det en bransje i utvikling og som er verd å satse på. Det blir ikke mangel på tunnelprosjekter, og de vil ofte være store og komplekse. Derfor er det behov for noen som kan ta tak og har gode ideer. Spesielt gjelder det med tanke på den utviklingen man ser med bruk av BIM, 3D-modellering og så videre. Det er nok noen som fortsatt henger fast i det gamle, med papirtegninger, og derfor vil det i en overgangsfase være behov for de som kan veilede og hjelpe over i denne nye tiden, sier han.

Marcus Lawton sto for oppsummering knyttet til DigiTun, tunnelnæringens prosjekt omkring digitalisering.