Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate har startet

Den store oppgraderingen av Thorvald Meyers gate er nå i gang. Fra mandag 25. februar kjører trikken på ett spor mellom Helgesens gate og Nordre gate. 

- Både gata, trikkeskinner, fortau, overvannshåndteringen og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Det innebærer støyende arbeider og redusert fremkommelighet i perioden, sier avdelingsdirektør Torunn Carlsson i Bymiljøetaten. Hun har stor forståelse for at det er krevende både for næringsdrivende, beboere, reisende og andre løkkabrukere med et slik omfattende prosjekt.

- Sammen med entreprenør vil vi gjøre hva vi kan for å tilrettelegge best mulig i anleggsperioden. Vi vil også varsle de som bor og virker i gata om ekstra utfordringer, som støy og redusert fremkommelighet, i så god tid som mulig, sier Carlsson.

Bymiljøetaten har planlagt prosjektet og er byggherre. Det gjennomføres i samarbeid med Sporveien og Vann- og avløpsetaten. Entreprenør Isachsen Anlegg AS skal utføre arbeidene.

Olaf Ryes holdeplass legges midlertidig ned
Thorvald Meyers gate skal gjøres om til kollektivgate og fotgjengere og trikk prioriteres når gata står ferdig. Arbeidene er delt i tre faser; midtre, nedre og øvre del. Vi starter i midtre del.

Trikken kjører, men på et spor der hvor arbeidene pågår. Holdeplassen på Olaf Ryes plass legges derfor midlertidig ned fra 25. februar. Reisende må under arbeidene i midtre del benytte seg av Schous plass i sør og Birkelunden i nord. Se Ruter.no eller RuterReise-appen for reise- og trafikantinformasjon.

Hvorfor oppgraderes gata?
I Thorvald Meyers gate er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, biler, varelevering og handel. Det oppstår ofte konflikter mellom ulike brukergrupper, særlig på grunn av feilparkering i trikketraseen. De smale fortauene gir liten plass for fotgjengere.

I juni 2018 vedtok bystyret i Oslo ny reguleringsplan for Thorvald Meyers gate. Det innebærer blant annet at midtre del av gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold. Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir bedre fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Hva skal gjøres?
Trikk og fotgjengere skal prioriteres. Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Samtidig skal overvannsløsninger etableres, og flomveier tilrettelegges for at gata skal håndtere kraftige regnskyll. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold (særlig østsiden). Gjennomkjøring for bil og parkering fjernes slik at det blir god fremkommelighet for trikk og fotgjengere.

Byggeperiode starter nå 25. februar 2019 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021. Etter arbeidene i første del er ferdig, fortsetter vi i nedre del og avslutter med øvre del av Thorvald Meyers gate.

Nye trikker og byrom
– Vi gjennomfører nå en oppgradering av trikkenettet for at byen skal kunne ta i mot nye, universelt utformede trikker med økt kapasitet. Samtidig skaper vi nye byrom, som er gode å oppholde seg i for oss som bor her i byen, og som er positivt for byliv, næringsliv og beboere, sier byråd for Miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg.
­– Jeg gleder meg veldig til Thorvald Meyers gate står ferdig oppgradert i 2021. Da har byen fått nok en gate som er prioritert for fotgjengere og kollektivtrafikk og tilrettelagt for levende byliv, sier Lan Marie Berg.