Ønsker mer til eksisterende bygningsmasse

Norges Byggmesterforbund mener at tiltakspakken ikke er presis i forhold til energi og klima.

Regjeringens forslag til tiltakspakke innebærer tiltak og økte bevilgninger på mange milliarder kroner til bygge- og vedlikeholdsprosjekter.

- I en situasjon med stor markedsnedgang treffer regjeringen presist når den bevilger 10 mrd kroner til rehabilitering og vedlikehold av bygg i både kommunal og statlig sektor. Dette vil selvsagt ikke løse næringens utfordringer, men bidra til å redusere markedsnedgangen, samtidig som man vil få en nødvendig opprustning knyttet til deler av offentlig bygningsmasse, sier Frank Ivar Andersen i Norges Byggmesterforbund.

Ikke presis innen energi- og klima

I det perspektivet at tiltak knyttet til eksisterende bygningsmasse innebærer det klart største potensial for redusert energibruk, er Byggmesterforbundet kritisk til at bevilgningen til miljø- og energitiltak ikke er tilstrekkelig målrettet mot dette. I tillegg til energigevinst ville det også enkelt bidratt til umiddelbar sysselsettingseffekt.

Permitteringsregler
Byggmesterforbundet registrerer med tilfredshet at dagpenger for permitterte økes fra 20 til 42 uker og bedriftens lønnsplikt kortes ned fra 10 til 5 dager.

Lærlingestøtten
Byggmesterforbundets medlemmer er en av de største bransjer med lærlingeordning og er tilfreds med at regjeringen foreslår økning av lærlingestøtten.

Konjunkturavhengig skattelette treffer små og mellomstore bedrifter
Byggmesterforbundet representerer små- og mellomstore bedrifter og er positive til forslaget om konjunkturavhengig skattelette med beløpsgrense på 5 millioner, hvor selskapene får midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2008 og 2009 mot beskattet overskudd de to foregående årene.

Utfordringer knyttet til finansiering
Byggmesterforbundet registrerer med tilfredshet at regjeringen varsler fremleggelse av en pakke den 9. februar knyttet til styrking av bankenes utlånsevne med sikte på at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån. Dette er grunnleggende det viktigste tiltaket for ny vekst for næringslivet.