Omgjort stoppordre styrker Oslo Vei-krav

Fylkesmannens omgjørelse av stoppordren på Huken pukkverk kan få store konsekvenser for Oslo Vei-boets krav mot Oslo kommune.

Byggeindustrien meldte tidligere denne uken at Fylkesmannen i Oslo og Akerhus har omgjort stoppordren Oslo kommune ga Oslo Vei-boet på Huken. De ga boet medhold i at Plan- og Bygningsetaten ikke hadde rett til å stanse uttaket av steinmasser på Huken.

Etter instruks fra sin eier Oslo kommune stanset Oslo Vei AS alt steinuttak på Huken fra slutten av november 2010. Kommunen varslet deretter en nedleggelse av pukk- og asfaltverkvirksomheten på Huken innen utløpet av 2014.

”Oslo Vei AS' gjentatte anmodninger til sin eier Oslo kommune om å få gjenoppta uttaket av stein og drifte ut leieperioden til 2021 ble ikke etterkommet. Stansen i uttaket av steinmasser medførte at Oslo Vei AS måtte kjøpe inn tilsvarende steinmasser fra andre pukkverk, og frakte disse inn på Huken. Dette påførte Oslo Vei AS tap/økte kostnader på minimum kr 30 millioner i perioden fra november 2010 frem til konkursåpningen, og medførte dessuten at tungtrafikken i nærområdet øket vesentlig”, skriver boet i en pressemelding

Det ble åpnet konkurs i Oslo Vei AS 7. desember 2012. Boet mener en medvirkende årsak til den forverrede økonomiske situasjonen i selskapet var det betydelige tapet som følge av at stein måtte kjøpes inn istedenfor at egne masser kunne benyttes i driften.

- Konkursboet var ikke bundet av at aksjonæren Oslo kommune ønsket en stans av virksomheten på Huken. Boet igangsatte derfor normal drift på Huken etter konkursåpningen iht. gjeldende tillatelser, for å få inn midler til kreditorene, herunder til de i underkant av 200 ansatte som mistet sine arbeidsplasser som følge av konkursen i Oslo Vei AS, skriver partner Stine Snertingdalen i Kvale advokatfirma i en pressemelding. Kvale fungerer som bobestyrer i Oslo Vei-konkursen.

Da Plan- og Bygningsetaten kom med en stoppordre av 19. februar 2013 stanset de boets mulighet til å ta ut steinmasser, og uttalte i pressen at konkursboet drev ulovlig virksomhet på Huken. Konkursboet mente Plan- og Bygningsetaten tok feil og påklaget vedtaket om stoppordre til Fylkesmannen. Fylkesmannen har gjort en grundig vurdering av saken hvor mange parter er hørt, hvorpå Fylkesmannen i tråd med Boets synspunkter har opphevet stoppordren.

- Boet har følgelig fått bekreftet at det ikke var grunnlag for å stanse steinuttaket på Huken. Fylkesmannens avgjørelse vil ha betydning både for den videre driften på Huken, og for det betydelige erstatningskravet som boet mener å ha mot Oslo kommune som aksjonær i Oslo Vei AS, legger hun til.

Normal drift på Huken vil nå bli gjenopptatt av Boet, som har engasjert Åsland Pukkverk til å forestå driften. Snertingdalen understreker at gjenopptagelse av normal drift vil søkes gjennomført så skånsomt som mulig for nærmiljøet innenfor de rammer en effektiv, god og forsvarlig drift tillater.