Øker renten med 0,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å sette opp foliorenten med 0,25 prosentenhet til 2,00 prosent med virkning fra 1. juli 2005. D-lånsrenten økes tilsvarende.

Utviklingen den senere tid med avdemping av vekstutsiktene i Europa og tendenser til en noe sterkere krone kunne trekke i retning av å skyve renteøkningen ut i tid. Hovedstyret har likevel kommet til at det er riktig å øke renten nå med 0,25 prosentenhet. Hovedstyret har da avveid på den ene siden hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og stabilisere inflasjonsforventningene og på den andre siden risikoen for at veksten i produksjonen etter hvert kan bli for sterk. Fremover ser hovedstyret likevel for seg en mer avdempet økning i renten enn i forrige inflasjonsrapport. Avveiing Hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet på 2½ prosent og forankre inflasjonsforventningene taler for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Prisene på olje for fremtidig levering har gått markert opp. Markedsaktørenes forventninger til renteutviklingen i andre land er blitt dempet siden forrige inflasjonsrapport. Det kan derfor være risiko for en sterkere krone de neste månedene. Det kunne tale for å holde renten uendret lenger. På den annen side er veksten i produksjonen høy. Den lave renten bidrar til at kapasitetsutnyttelsen og inflasjonen antas å øke videre. Hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting trekker isolert sett i retning av høyere rente. Høy kapasitetsutnyttelse kan skape sterkere vekst i eiendomspriser og husholdningenes låneopptak. En slik utvikling kan være en kime til ustabilitet i etterspørsel og produksjon på noe lenger sikt. Analysene og vurderingene i inflasjonsrapporten tilsier at en utvikling der styringsrenten gradvis i små og ikke hyppige skritt bringes opp mot et mer normalt nivå, gir en rimelig avveiing mellom hensynet til å stabilisere inflasjonen på målet og hensynet til å stabilisere produksjon og sysselsetting. Slik det også er ventet i markedet, bygger Norges Bank nå analysene på en mer dempet økning i renten fremover enn i forrige inflasjonsrapport. I analysen motvirker det effektene på inflasjonen av blant annet noe sterkere krone og lavere lønnsvekst enn forutsatt i Inflasjonsrapport 1/05. Utsiktene fremover og risikofaktorer Analysene i Inflasjonsrapport 2/05 er basert på en referansebane der styringsrenten fram til 2007 følger terminrentene i markedet, men deretter øker noe raskere. Terminrentene tyder på forventninger om at styringsrenten øker til om lag 2¼ prosent mot slutten av 2005 og videre til 2¾ prosent ved utgangen av 2006. Nivået på kortsiktige nominelle og reelle renter vil gjennom hele fremskrivningsperioden bli liggende under hva vi anser som nøytrale nivåer. Pengepolitikken vil fortsatt være ekspansiv. Forløpet for renten ligger noe lavere enn i inflasjonsrapporten fra mars. Kronekursen antas å følge terminvalutakursen, som er om lag uendret de nærmeste tre årene. Det innebærer en forutsetning om at kronen holder seg noe sterkere enn lagt til grunn i den forrige inflasjonsrapporten. Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi ventes å øke i år og neste år. Produksjonsnivået kan mot slutten av inneværende år bli om lag 1 prosent høyere enn det som ville fulgt av en mer trendmessig utvikling i produksjonen. Inflasjonen vil kunne øke gradvis til opp mot 2 prosent i første del av 2007. Det er utsikter til at inflasjonen vil ligge nær 2½ prosent på tre års sikt. En pengepolitikk som blir gradvis mindre ekspansiv, vil etter hvert stabilisere økonomien slik at oppgangen i inflasjonen bremses, og prisveksten ikke skyter over målet. Den pengepolitiske strategien i Inflasjonsrapport 2/05 er at foliorenten bør ligge i intervallet 1¾ - 2¾ prosent fram til neste inflasjonsrapport legges fram 2. november 2005, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått.