Oslo 20210506. Samferdselsminister, Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Torstein Bøe / NTBTorstein Bøe NTB

Øker bevilgningene til vedlikehold av riksveiene med 250 millioner kroner

Samferdselsdepartementet øker bevilgningene til vedlikehold av riksveiene med rundt 250 millioner kroner, og setter samtidig av 212 millioner kroner til lokale tiltak i områdene rundt Bergen og Trondheim i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Det kommer frem av en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Vi må ta vare på det vi allerede har. Denne regjeringen har satset ambisiøst på å redusere vedlikeholdsetterslepet både på vei og bane. Nå øker vi bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveier med om lag 250 millioner kroner. I tillegg ønsker vi å bruke 212 millioner kroner til lokale tiltak i Bergensområdet og Trondheimsområdet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i meldingen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å omdisponere 248,4 millioner kroner til vedlikehold av riksveiene. Utbedring av setningsskader, tunneltrygghet, belysning og tiltak mot utforkjøringer er eksempler på tiltak som nå kan bli gjennomført i år. Statens vegvesen fordeler midlene på aktuelle prosjekt, heter det i meldingen.

Regjeringen foreslår å sette av 212 millioner kroner til lokale tiltak i byvekstavtalene for Bergensområdet og Trondheimsområdet.

For Bergensområdet foreslår regjeringen om lag 57 millioner kroner. Prosjekt som kan være aktuelle, er gang-, sykkel og kollektivtiltak på Paradis, gang- og sykkelvei på fv. 404 Kvamsbrekko i Lindås, kulvert og busstopp på Idrettsvegen i Øygarden og etablering av gangveg mellom helsehuset og Såtabu i Knarvik.

For Trondheimsområdet foreslår regjeringen om lag 155 millioner kroner. Prosjekt som kan være aktuelle, er lokalt sykkelvegsystem på Sluppen, gang- og sykkelbru over E6 i Melhus, og gang og sykkelbru over Bjørndalen (Saupstadbrua).