Illustrasjon: OBOS / Lund Hagem ArkitekterIllustrasjon: OBOS / Lund Hagem ArkitekterIllustrasjon: OBOS / Lund Hagem ArkitekterIllustrasjon: OBOS / Lund Hagem ArkitekterIllustrasjon: OBOS / Lund Hagem Arkitekter

OBOS sin planlagte miljølandsby i Oppegård foreslås fjernet i ny kommuneplan

På Svartskog i Oppegård planlegger OBOS å bygge 1.200 boliger med høye miljøambisjoner i et område som ble regulert som boligområde i 1995, og som OBOS kjøpte for 100 millioner kroner i 2005. I sin nye kommuneplan foreslår Oppegård å omregulere området til landbruk-, natur- og friluftslivsområde (LNF).

Ny kommuneplan i Oppegård behandles i formannskapet i kommunen onsdag 8. mai.

Da tar de blant annet stilling til omtrent 1.000 mål på Svartskog, som i gjeldende kommuneplan er avsatt til boligformål. I sitt høringssvar til kommuneplanen stiller OBOS seg svært kritisk til forslaget fra rådmann Lars Henrik Bøhler om å gjøre om hele området til LNF.

«Å skulle ta ut området som byggeområde er således et drastisk grep som har store negative konsekvenser for OBOS som grunneier, uten at vi kan se at det foreligger grundige vurderinger som skulle rettferdiggjøre dette. Det gir også et signal om uforutsigbarhet i kommunens arealpolitikk», skriver utbyggeren.

Ønsker dialog

Utviklingssjef i OBOS Anders Skauge sier til Byggeindustrien at de ønsker en videre prosess med kommunen for å finne en bedre løsning for området.

– Vi synes det er synd at et så ambisiøst miljøprosjekt avvises, og vi ønsker muligheten til å se nærere på saken og få til en videre dialog med kommunen, sier han.

Saken var først omtalt av Østlandets Blad.

Rådmannens argumenter for å skrinlegge boligbygging i området, er at utbyggingen strider mot regional plan for areal og transport, som tilsier at utvikling skal skje i tilknytning til eksisterende kollektivknutepunkter, samt at Svartskog utgjør et større sammenhengende grøntområde med store natur- og friluftslivsverdier, heter det i artikkelen i Østlandets Blad.

Fra 4.000 til 1.200

Anders Skauge i OBOS mistenker at tidligere planer for området ligger i grunn for forslaget. Utbyggingsplanene har tidligere omfattet rundt 4.000 boliger i blokkbebyggelse.

– Området kom inn i kommuneplanen som boligområde i 1995, og ble godkjent av Miljøverndepartementet i 2000. Vi fikk konsesjon i 2008, og gjorde investeringen med tillit til kommunens overordnede planer. Det har vært en del lokal motstand til utbygging, men den har vært knyttet til massiv blokkbebyggelse. Det blir uheldig å ta ut området nå som vi i realiteten har et miljø- og stedstilpasset prosjekt med store miljøambisjoner, sier han.

I det nye forslaget ønsker OBOS og OBOS-eide Block Watne å bygge ut boliger hvor 80 prosent er småhus og 20 prosent er mindre leilighetsbygg med maksimum tre etasjer. Forslaget ble lagt frem for Oppegård-politikerne i april i år.

Administrerende direktør i OBOS Nye Hjem, Even Jermstad, uttaler også at han synes det er uheldig om kommunen velger å ta ut det potensialet for småhusbebyggelse som ligger på Svartskog i gjeldende kommuneplan.

– Dette tilsier at kommunen ikke tilrettelegger for at unge barnefamilier kan etablere seg i kommunen. Kjøpere av blokkleiligheter i Oppegård er i hovedsak godt voksne mennesker. OBOS oppfordrer derfor politikerne til å ikke foreta en forhastet beslutning ved behandlingen av kommuneplanen. OBOS inviterer kommunen til å skape et foregangsområde sammen med oss, til beste for dagens og fremtidige innbyggere i Oppegård, sier han.