Brua over Audna i Lindesnes kommune blir den største konstruksjonen med en lengde over 550 meter og seilingshøyde på mer enn 100 meter. Illustrasjon: Nye Veier
Brua over Audna i Lindesnes kommune blir den største konstruksjonen med en lengde over 550 meter og seilingshøyde på mer enn 100 meter. Illustrasjon: Nye Veier

Nytt steg nærmere utbygging av E39 Mandal – Lyngdal

Med Nye Veiers oversendelse av forslag til detaljregulering til Lindesnes kommune er et viktig steg tatt i realiseringen av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal i Agder.

– Den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny E39. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, sier Nye Veiers prosjektsjef Vidar Stormark i en pressemelding.

Lindesnes kommune mottok planforslaget 7. juli. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei, heter det i meldingen.

Stort kartleggingsarbeid
I planarbeidet er det gjennomført betydelige kartlegginger for å ivareta blant annet ytre miljø.

– Blant de mest sentrale teamene vi har tatt for oss er offentlig og privat drikkevann, vilt, fauna, kartlegging av vann og vassdrag, samt håndtering av overskuddsmasser. I tillegg arbeides det med å ivareta og gjenbruke matjord på en god måte gjennom blant annet å etablere mulige erstatningsarealer for dyrket mark. Vi har jobbet målrettet med å redusere barriereeffekten og minimere påvirkningen veien vil ha på det omkringliggende miljøet, sier planprosessleder Håkon Lohne.

Helhetlig utbygging
Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan i begge involverte kommuner, Lyngdal og Lindesnes, innen årsskiftet 2021/2022. Det gir ambisjon om byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. I mai vedtok Lyngdal kommune å legge planen ut til offentlig ettersyn.

– For å holde fremdriftsplanen med byggestart i 2023 er man avhengig av positivt planvedtak også i Lindesnes. Nye Veier starter opp anleggsarbeid på naboprosjektet i vest, Lyngdal øst – Lyngdal vest, nå i høst. Øst for anlegget står veien klar fra Kristiansand til Mandal sommeren 2022. Når parsellen vi nå leverer forslag på detaljregulering på er ferdig utbygd, vil vi ha sammenhengende firefelts vei fra Kristiansand og vestover til Røyskår ved foten av Kvinesheia, sier prosjektsjef Vidar Stormark.

Nye Veier fikk inn 85 innspill fra Lindesnes. Merknadsdokumentet er lagt ved planforslaget.

– Vi har gjennomgått innspillene vi fikk i varsel om oppstart av planarbeidet. Det har bidradd til å kvalitetssikre og forbedre løsningene for E39 Mandal-Lyngdal, sier planprosessleder Håkon Lohne.

For å gjøre planmaterialet lett tilgjengelig for publikum, har Nye Veier tatt i bruk flere digitale virkemidler.

Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i et visuelt kartfortellingsverktøy (Stormaps).